תקנון הגרלה 9.9.2015

חברת ביימי טכנולוגיות בע"מ תערוך הגרלה בין משתתפי פעילות הפייסבוק שתעלה בתאריכים 9.9.2015 ועד 12.9.2015, המזכה את הזוכה בה בפרס בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. בהשתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לעמוד בתקנון זה על כל חלקיו, ומאשר כי הוא פוטר את החברה, הספק ואת עובדיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות.

1.1. למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

1.2. "כתובת החברה" – נחלת יצחק 38, תל אביב.

1.3. "האתר"/ "אתר התחרות" – בעמוד הפייסבוק של ביימי: https://www.facebook.com/buyme.co.il

1.4. "הפעילות" – פעילות "הגרלת BuyMe Total" כמפורט בסעיף 4 שלהלן.

1.5. "משך הפעילות" – הפעילות תימשך 4 ימים, בין התאריכים 9.9.2015- 12.9.2015 עד השעה 18:00. החברה שומרת על הזכות לשנות ו/או להאריך את משך התחרות ומועדיה.

1.6. "משתתף" או "משתתף בפעילות" - אדם העומד בתנאי תקנון זה, אשר עשה לייק לעמוד החברה ושיתף את פוסט הפעילות. 

1.7. "זוכה בפעילות" – המשתתף שעלה בהגרלה, כמפורט בסעיפים 4 ו – 5 להלן. כמות הזוכים שיבחרו במסגרת הפעילות מותנה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

1.8. "פרס הפעילות" – במסגרת הפעילות יחולק שובר BuyMe Total על סך 1,000 ש"ח, כמפורט בסעיף 5 לתקנון זה.

1.9. "הוראות הפעילות" –במסגרת הפעילות על הגולשים לעשות לייק לעמוד החברה ולשתף את פוסט ההגרלה. 

1.10. "ההגרלה" – ביום שבת, 12.9.2015, בשעה 18:00, תיערך הגרלה בין כל משתתפי הפעילות, ובה יוגרל זוכה אחד. שם הזוכה יפורסם באתר התחרות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך הגרלה נוספת בין משתתפי התחרות, אשר העלו תגובות לפוסט הפעילות ובה ינתן פרס נוסף, כראות עיניה. 

1.11. "התקנון" – תקנון זה, אשר יהא ניתן לעדכון על ידי החברה בכל עת לרבות במהלך תקופת הפעילות. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שיפורסם על ידי החברה באתר התחרות.

2. פרשנות

2.1 השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, והתקנון מתייחס גם לנקבה. השימוש בלשון יחיד מתייחסת לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.

2.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

3. תנאי ההשתתפות בפעילות

3.1. הפעילות תערך בכפוף לתקנון זה, ואין בתנאי הפעילות בכדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנות לחברה בתקנון החברה ו/או על פי כל דין.

3.2. כל פעולה של משתתף בפעילות תהיה תקפה רק אם נעשתה במשך הפעילות ובהתאם לתקנון ולהוראות הפעילות.

3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות מכל סיבה שהיא, וכן היא תהא רשאית לעכב או למנוע מסירת פרס למשתתף שקיים חשש סביר כי זכה תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, חוסר תום לב, שימוש בתוכנות אוטומטיות או תוך הפרת התקנון או כל דין ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי הפעילות באופן אחר כלשהו. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן פעילות סביר ומקובל ו/או עם מהות הפעילות ו/או מהווה עקיפה כלשהי של כללי הפעילות.

3.4. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי החברה ועל בני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

3.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הפעילות בכל עת, כולו או חלקו, וכן לשנות את תכניו ו/או נהליו ו/או מועדיו ו/או כל פרט אחר הנוגע אליו, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.6. החברה לא תהיה אחראית על כל פרסום לפעילות בכל דרך שהיא שייעשה על ידי משתתף בפעילות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתף בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפים בפעילות.

4. תיאור הפעילות

4.1. בהתאם להוראות הפעילות ותקנון זה, כל משתתף צריך לסמן "לייק" לאתר החברה וכן לשתף את פוסט הפעילות.

4.2 כל משתתף רשאי לשתף את הפוסט כמה פעמים שיבחר, אך יוכל לזכות רק פעם אחת בלבד.

5. הזכייה

5.1 במסגרת הפעילות, יחולק לזוכה שובר BuyMe Total על סך 1,000 ש"ח- שובר משולב למגוון של למעלה מ- 30 רשתות אופנה ועיצוב הבית. 

5.2. הבחירה בזוכה תיעשה אך ורק על ידי הגרלה שתבצע החברה ב12.9.2015 בשעה 18:00. 

5.3. מועד קביעת הזוכה ומסירת הפרס ייקבע על ידי החברה. למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית להודיע לזוכה על זכייתו במהלך התחרות ו/או לאחריה.

5.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או מדידת זמנים ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות הפעילות ו/או במסגרת הפעילות ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כשלהם בקשר עם הפעילות.

6. חלוקת פרס הפעילות

6.1. הודעה תימסר לזוכה באמצעות הודעה רשמית בפוסט הפייסבוק, מטעם החשבון של החברה, עם פרטי התקשרות, למען קבלת הפרס. על מנת לקבל את הפרס, על הזוכה למסור לחברה את פרטי הנייד והמייל שלו, בהודעה פרטית. מסירת הפרס תיעשה עד חודש מיום ההודעה על הזכיה.

6.2. הזכות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה או להעברה לאחר.

6.3. לא ניתן להמיר ו/או לשנות את הפרס בכל אופן וצורה שהם.

6.4. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות את פרס הפעילות.

6.5. יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי זוכה בפעילות לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר ו/או בכסף או בשווה כסף.

6.6. במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, הפרטים שמסר המשתתף אינם נכונים או מדויקים, החברה אינה מחויבת להעניק את פרס הפעילות למשתתף.

7. ויתור ופטור מאחריות

7.1. ניהול הפעילות נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול הפעילות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות הפעילות, תוצאותיו וכל הקשור בו.

7.2. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.

7.3. מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע בלבד, ובהשתתפותו, מצהיר המשתתף בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.

7.4. השתתפות בפעילות על כל שלביו תהא על אחריותם הבלעדית של משתתפי הפעילות.החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי הפעילות עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפים כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות.

8. הגנה על פרטיות

8.1. כאמור לעיל, קבלת הפרס בפעילות כרוכה במתן פרטים, טלפון ומייל, של המשתתף.

8.2. החברה תשמור על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין.

9. קניין רוחני

9.1. המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יעלה לפוסט תוכן המפר זכויות פרטיות ו/או קניין רוחני בין אם של משתתף אחר או של צד שלישי אחר כלשהו, כולו או חלקו. פעל המתמודד בניגוד לאמור, ישא באחריות המלאה והבלעדית לכך וישפה את החברה בגין כל טענה או דרישה שתועלה על ידי צד שלישי בקשר עם האמור לעיל. מובהר, כי החברה שומרת על זכותה להסיר כל תוכן שנוגד את הוראות סעיף זה.

10. שונות

10.1. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

10.2. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.

10.3. החברה שומרת על זכותה, לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא כל הודעה מראש למשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים, כאמור ו/או תקלות שייגרמו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בתחרות והשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו. 

מתנות יום הולדת שוות!

הראו לאהובים ביום המיוחד שלהם שאין כמוהם בעולם

בוחרים, מוסיפים תמונה וברכה אישית ושולחים ישירות לנייד

מתנות ליום הולדת

מחפשים מתנה לגבר?

אצלנו תמצאו מגוון של מתנות וחוויות מושלמות לגבר

כל שנותר לכם הוא לבחור את המתנה ולסמוך עלינו שתקבלו תודה ענקית

מתנות לגבר

רוצים להעניק לעובדים מתנה שתשמח באמת?

יש לנו בול את מה שאתם מחפשים!

בואו לגלות מהן המתנות והחוויות שהעובדים שלכם הכי ישמחו לקבל

מתנות לעובדים

מתנה ליולדת זה תמיד מרגש!

טיפול ספא, יוגה עם הבייבי, או דייט מרגש עם אבוש

מתנות מפנקות שמתאימות בול לאחרי הלידה

מתנות ליולדת