תקנון פעילות פייסבוק - מתנה של פעם בחיים

תקנון פעילות BUYME במדיה החברתית (סושיאל)

1.  מבוא:

תקנון זה קובע את תנאי הפעילות של BUYME במדיה החברתית במסגרת "הפעילות", כהגדרתה להלן בלבד.

 

2.  הגדרות:

 

"מנהלת הפעילות" או "ביי מי": חברת ביימי טכנולוגיות בע"מ.

 

"עמוד האינסטגרם של החברה":  https://instagram.com/buyme.co.il?igshid=a3k6kbafqrfp.

 

"תקופת הפעילות": הפעילות תיערך בין התאריכים 8.9.2020 משעה 10:00 בבוקר ועד לתאריך 12.9.2020  בשעה 23:59 או עד לסיום מימוש ההטבה וגמר המלאי (לפי המוקדם). ביי מי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להקדים, לבטל, להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות. כל שינוי בתקופת הפעילות יפורסם בעמוד הפייסבוק של ביי מי.

 

"משתתף": על המשתתף להיות בגיר מעל גיל 18 וכשיר לפעולות משפטיות, כהגדרת המונח בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962; תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין בישראל ובעל פרופיל אישי פעיל באפליקציית אינסטגרם.

 

"הפעילות": במסגרת פעילות "מתנה של פעם בחיים", ביי מי תפרסם פוסט ייעודי שיעלה לעמוד הפייסבוק שלה, עליו יתבקשו הגולשים לפרסם תגובה מרגשת ו/או משמחת המתארת מתנה חווייתית שקיבלו. ביי מי תבחר על פי שיקול דעתה את התגובה היצירתית ביותר.

 

"הפרס": הפרס ו/או ההטבה ו/או השירות המוצעים ללקוחות במסגרת הפעילות: השף חיים כהן יגיע לבית הזוכה עם ארוחת שף מוכנה מאחת המסעדות שלו. יובהר, כי ביי מי רשאית להחליט מעת לעת לשנות את הפרס או חלק מסוים הימנו ולא להציעו למשתתף.

 

3.  פרשנות:

3.1.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.2.  כל ההתייחסויות בתקנון זה הכתובות בלשון זכר הינן לנוחיות בלבד ומתייחסות לזכר ולנקבה כאחד. כל האמור בלשון רבים – אף יחיד במשמע, ולהפך. והכל – למעט אם הקשר הדברים או תכנם מחייב פרשנות אחרת.

3.3.  חלוקת תקנון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלו, נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות התקנון.

 

4.  השתתפות בפעילות:

4.1.  עצם השתתפותך בפעילות מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

4.2.  בעמוד הפייסבוק של ביי מי תפורסם הודעה לגולשים בפוסט ייעודי המזמין אותם להשתתף בפעילות מיוחדת נושאת פרסים.

4.3.  מנהלת הפעילות תקיים את הפעילות אך ורק בעמוד הפייסבוק של ביי מי, ובפוסט הייעודי.

4.4.  מנהלת הפעילות תבחר את הזוכים בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר, כי החלטת מנהלת הפעילות, תהיה סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור. מנהלת הפעילות אינה נדרשת לנמק או לפרט את החלטותיה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או דרישה בגין האמור כלפי מנהלת הפעילות ו/או מי מנציגיה.

4.5.  עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמתו של המשתתף לפרסום. מנהלת הפעילות תהיה רשאית להשתמש בתכנים הנבחרים בכל אמצעי המדיה העומדים לרשותה ללא צורך בעדכון מראש של המשתתף ו/או תשלום נוסף מעבר לפרס בו זכה המשתתף.

4.6.  הזוכים בפעילות מתחייבים להזין את פרטיהם האישיים באופן נכון ותקין. זוכים אשר לא מסרו פרטים במלואם ובאופן מדויק ונכון, לא יהיו זכאים לזכות בפעילות. הזוכים בפעילות מתחייבים להזין אך ורק את פרטיהם האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי.

4.7.  האחריות הבלעדית על מילוי הפרטים האישיים של הזוכים בפעילות ועל נכונותם תהא על הזוכים בלבד. מנהלת הפעילות /ואו מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של מנהלת הפעילות ו/או לכל נזק או טענה אחרת בקשר עם הפרטים או מהימנותם. רישומי מנהלת שהתקבלו מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתפים בפעילות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על ידי המשתתפים.

4.8.  מנהלת הפעילות רשאית להחליט על פסילתו של משתתף / זוכה אשר פעל, באופן שאינו ראוי ו/או בניגוד לדין ו/או בתחבולה ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לרבות אם הציג פרופיל פיקטיבי, וכן למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לפסול את מועמדותו לזכייה ו/או זכייתו ו/או את מימוש הפרס על ידו, והכל לפי שיקול דעת בלעדי של מנהלת הפעילות.

4.9.  חל איסור מוחלט להעלות תכנים, לרבות תמונות בעלי אופי פוגעני ו/או מבזה ו/או אלים ו/או מעליב ו/או גס ו/או פורנוגרפי ו/או גזעני ו/או בעל אופי בלתי חוקי ו/או כזה הפוגע במורה כלשהיא במנהלת הפעילות ו/או בכל צד שלישי כלשהוא. מנהלת הפעילות רשאית לפסול, להסיר או למחוק מאתר הפעילות תכנים שנשלחו ע"י המשתתפים בניגוד לאמור בסעיף זה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן חל איסור מוחלט להעלות תמונות ללא הסכמתם של המצולמים בתמונה ואישורם מראש לכך. כמו כן, מנהלת האתר ו/או מטעמה לא יהיו אחראים לכל הסרה של תוכן המתפרסם על גבי הפוסט הייעודי שתתבצע מטעמה של Facebook.

4.10.      תכנים אשר אינם עומדים בהגדרת התוכן המופיעה לעיל ו/או אשר יהיה בהם דבר מה מעליב ו/או בוטה ו/או פוגע בזולת באופן כזה או אחר יפסלו, או יוסרו, ללא מסירת הודעה למשתתף ומבלי שמנהלת הפעילות נדרשת למסור הודעה על כך מראש.

 

5.  הפרס:

5.1.  הזכייה בפעילות הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה או הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

5.2.  ככל שהפרס המוענק הוא בעל תוקף למימוש בתקופה מוגבלת, באחריות המשתתף לממש את הפרס באותה התקופה. יש לממש את הפרס בין התאריכים 23.9.2020-20.9.2020. במקרה של אי מימוש לא יינתן זיכוי כספי, הארכת תוקף או שובר פיצוי .

5.3.  מנהלת הפעילות לא תישא בכל אחריות לטיבו של הפרס, לקבלתו ו/או לכל נזק שיגרם למשתתף כתוצאה ממימושו.

5.4.  כל חבות מס בגין זכיה בפרס תחול על המשתתף.

 

6.  איתור הזוכים והענקת הפרסים:

6.1.  לאחר סיום תקופת הפעילות ובחירת הזוכים, תשלח מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה לכל אחד מהזוכים הודעה המבשרת על זכייתו בפעילות לחשבון הפייסבוק האישי שלו. ההודעה תימסר באמצעות יישומון המסנג'ר. לחלופין, מנהלת הפעילות תודיע לכל אחד מהמשתתפים הזוכים בדרך אחרת אשר שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2.  במידה ש: מועמד לזכייה לא פנה אל עורכת הפעילות בתוך 48 שעות ממועד הפנייה אליו או שהמועמד לזכייה לא אותר או שהמועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.3.  במידה שלא יעלה בידי מנהלת הפעילות ליצור קשר עם מי מבין הזוכים בתוך 5 ימים מיום פרסום שמות הזוכים, ייפסל המשתתף הזוכה ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי מנהלת הפעילות. במידה שלא יענה הזוכה, בתוך 2 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, תועבר הזכייה לחזקת מנהלת הפעילות, והיא זו שתחליט מה ייעשה בה. זוכה שלא פנה למנהלת הפעילות כאמור, מכל סיבה כלשהי, תישלל זכאותו לפרס ולא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך.

6.4.  כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד וזאת ללא קשר למספר הפעמים שהשתתף במשחק.

6.5.  מנהלת הפעילות תהיה רשאית לדחות את פרסום תוצאות הפעילות לרבות עקב נסיבות טכניות ו/או תקלה.

6.6.  למען הסר ספק מובהר, כי היה והפרס לא חולק בעקבות העובדה שהזוכה לא עמד בתנאי כלשהו מתנאי הסף ו/או עקב העובדה שהזוכה לא יגיב להודעת הזכייה  ו/או עקב העובדה שמשתתף זוכה ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, במעשה ו/או במחדל, תהא מנהלת הפעילות רשאית לערוך פעילות נוספת ו/או לחלק את הפרס שלא חולק למשתתף אחר או לא לחלק את הפרס שלא נדרש והזוכה שוויתר על הפרס ו/או כל משתתף אחר בפעילות יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלת הפעילות.

 

7.  קניין רוחני וזכויות יוצרים:

7.1.  כל זכויות הקניין הרוחני בפעילות, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של מנהלת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים אחרים, שמנהלת הפעילות קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בפעילות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מנהלת הפעילות וזאת בכתב ומראש.

7.2.  בעצם השתתפותו בפעילות מקנה המשתתף זכות שימוש בלתי חוזרת למנהלת הפעילות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות בפעילות, בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981. בעצם פרסום/העלאת תוכן כאמור בתקנון זה, מקנה המשתתף למנהלת הפעילות רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך ולהשתמש בכל דרך נוספת בתוכן, לפי שיקול דעתה של מנהלת הפעילות, באתר האינטרנט והפייסבוק של ביי מי, בדברי דפוס, במדיה דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא, ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מנהלת הפעילות בקשר עם שימוש בתוכן. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין התוכן ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום עבור שימוש בתוכן.

7.3.  העלאת תוכן שאינו בבעלות המשתתף ו/או שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי, הינה אסורה, והאחריות המלאה בגין פרסום תוכן כאמור תהיה על מפרסם התוכן באתר באופן בלעדי.

7.4.  ידוע למשתתף והוא מסכים כי מנהלת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה, התכנים שהעלה, ופרטים נוספים הידועים למנהלת הפעילות, באופן ובמועדים שיקבעו לפי שיקול דעתה של מנהלת הפעילות.

 

8.  שונות:

8.1.  כל משתתף מצהיר, כי אין בתוכן משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ו/או חוק הגנת זכויות יוצרים, התשס"ח- 2007 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה- 1965 ו/או כל דבר חקיקה אחר, ואינו פוגע במוסר או ברגשות הציבור.

8.2.  כל משתתף מוותר כתנאי מוקדם להשתתפותו בפעילות, על כל טענה בקשר עם אי קליטת הנתונים שביקש לפרסם לצורך השתתפות ו/או מחיקתם.

 

9.  אחריות:

9.1.  למען הסר ספק, מנהלת הפעילות אינה אחראית לכל נזק, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתפים עקב פעולות שתנקוט מנהלת הפעילות בגין תקלות ו/או טעות והמשתתף מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים והוצאות כאמור, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרסים, מהות הפרסים ומימושם.

9.2.  מובהר, כי מנהלת הפעילות אינה אחראית לטיב הפרס ו/או המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי בתי עסק כפרס במסגרת הפעילות לרבות זמני אספקתם, טיבם, איכותם, עמידותם, זמינותם, מחיריהם, מפרטיהם וכדומה. ככל שהפרס הינו מוצר ו/או שירות הניתנים על ידי בתי העסק ו/או ספקים השונים מטעמו, הרי שהינם באחריותם והם אחראים לתוכנם, למוצר ולכל הקשור במוצר לרבות רישיון העסק של בית העסק הנותן את הפרס, במידע לגביו, בפרסום המוצר, בפרסום בית העסק הכול לפי העניין ולפי טיב השירות ו/או המוצר, ומנהלת הפעילות אינה אחראית לכך באופן ישיר או עקיף .

9.3.  ככל שמדובר בפרס הניתן על ידי בית עסק, המוצרים ו/או השירותים הינם באחריות בית העסק ואין בהצעתם על ידי מנהלת הפעילות כדי להוות משום המלצה ו/או הצעה ו/או אישור לטיב הפרס ו/או השירות. לא תחול על מנהלת הפעילות אחריות ישירה ו/או עקיפה לטיב המוצר ו/או השירות המוצע. כמו כן ככל שהפרס מציין מחיר או הנחה מסוימת, מנהלת הפעילות אינה מתחייבת כי המחירים בפרסומים השונים אכן נמוכים מהמחירים בהם ניתן לקבל את הפרס שלא דרך הפעילות.

9.4.  מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק הקשור באופן ישיר או עקיף לתקלות באתר פייסבוק. מנהלת הפעילות רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את הפעילות, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של הפעילות.

9.5.  מנהלת הפעילות תשמור את פרטי המשתמשים והזוכים במאגרי המידע שלה לצורכי ניהול הפעילות, תיעוד הזוכים, מסירת הפרסים. לא חלה על המשתמשים והזוכים חובה חוקית למסור מידע זה למנהלת הפעילות, אולם אם לא יסכימו לכך, לא יוכלו להשתתף ו/או לזכות בפעילות.

9.6.  מנהלת הפעילות אינה אחראית לתוכן שיועלה על ידי המשתתפים. ההשתתפות בפעילות הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף. מנהלת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או כל הכרוך בכך.

9.7.  מנהלת הפעילות רשאית להסיר מעמוד האינסטגרם שלה כל תוכן על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9.8.  בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון הפעילות, תהא מנהלת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו ולא תהא למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגד מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות בנסיבות דנן.

9.9.  מנהלת הפעילות רשאית בכל עת, עקב תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, לשנות כל תנאי מתנאי הפעילות המפורטים בתקנון, לרבות מועד בחירת הזוכה, כמות הפרסים ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכל כפי שתמצא לנכון.

9.10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהפעילות יהיו מסורים באופן ייחודי למנהלת הפעילות והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד מנהלת הפעילות.

9.11. למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכים שיווקיים גרידא והיא לא תחשב כפעילות על פי סימן י"ב "משחקים אסורים הגרלות והימורים" כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 .

9.12. המשתתף מאשר, כי ידוע לו שבעצם השתתפותו בפעילות הוא עשוי להיות חשוף לתגובות גולשים (talk-back), ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלשהי כנגד מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן התגובות כאמור ו/או להחלטתה אם להסיר את התוכן כאמור אם לאו.

9.13. בעצם השתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו במלואן.               

9.14. עותק התקנון יהיה מצוי גם במשרדי ביי מי, וניתן יהיה לעיין בו במהלך שעות העבודה המקובלות.

9.15. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או בפעילות ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

9.16. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי מנהלת הפעילות ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין זה הינו בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

9.17. תקנון זה חל בנוסף לתנאי השימוש באינסטגרם ו-פייסבוק. למען הסר ספק, אינסטגרם ו/או פייסבוק אינן אחראיות לפעילות ו/או לתקנון.

מתנות יום הולדת שוות!

הראו לאהובים ביום המיוחד שלהם שאין כמוהם בעולם

בוחרים, מוסיפים תמונה וברכה אישית ושולחים ישירות לנייד

מתנות ליום הולדת

מחפשים מתנה לגבר?

אצלנו תמצאו מגוון של מתנות וחוויות מושלמות לגבר

כל שנותר לכם הוא לבחור את המתנה ולסמוך עלינו שתקבלו תודה ענקית

מתנות לגבר

רוצים להעניק לעובדים מתנה שתשמח באמת?

יש לנו בול את מה שאתם מחפשים!

בואו לגלות מהן המתנות והחוויות שהעובדים שלכם הכי ישמחו לקבל

מתנות לעובדים

מתנה ליולדת זה תמיד מרגש!

טיפול ספא, יוגה עם הבייבי, או דייט מרגש עם אבוש

מתנות מפנקות שמתאימות בול לאחרי הלידה

מתנות ליולדת