מדיניות הגנת פרטיות

מדיניות הגנת פר­­­טיות BUYME

כללי

חברת ביי-מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514480276 (להלן: "BUYME" או "החברה") מפעילה את אתר האינטרנט http://www.buyme.co.il, המאפשר ללקוחות ומתעניינים לקבל מידע, לסקור, לבחון, לממש ולרכוש שוברים של ספקים שונים ובתי עסק המשתנים מעת לעת, בצורה קלה ונוחה. אנו ב-BUYME פועלים על פי חוקי מדינת ישראל, ובכללם בהתאם לדיני הפרטיות החלים על המידע האישי שאנו מעבדים אודות לקוחותינו.

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות שלנו נועדה כדי ליידע אותך לגבי סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים שאנחנו מספקים (להלן: "השירותים"), לרבות רכישת שוברים של מגוון מוצרים ושירותים מבתי עסק, כגון מוצרי אופנה וביגוד, מוצרי טיפוח, נופש, תרבות ופנאי, הסעדה, בריאות ועוד; הדרכים בהן החברה אוספת את המידע; האמצעים אותם החברה נוקטת כדי לאבטח את המידע וכן השימושים המבוצעים במידע והאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לשימוש במידע אודותיך. לא נסחור במידע ולא נעבירו לאחרים, למעט כאמור במסמך זה.

איסוף המידע כמפורט להלן, ושמירתו במאגר המידע של החברה, נדרש לטובת מטרות תפעוליות הנחוצות לשם מתן שירות מיטבי ואספקת השירותים על ידינו, על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות") ולשאר ההוראות החוקיות אשר חלות עלינו ועבור שאר המטרות המפורטות במסמך זה. חשוב לנו לציין כי אינך חייב מבחינה חוקית למסור את המידע המבוקש, אך ללא המידע לא נוכל לטפל בפנייתך, או לספק לך את כל או חלק מהשירותים.

במקרה שנמסור לך הוראות נוספות ו/או מידע אודות פרטיותך, בין היתר במסגרת ביצוע עסקה לרכישת שובר או בעת גלישתך באתר החברה, המידע במסמך מדיניות זה נוסף על כל הוראה ו/או מידע כאמור.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק או בפעילות החברה. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר זה מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.

איזה מידע אישי אנו אוספים עליך וכיצד אנחנו אוספים אותו?

המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הפרטים הבאים:

·         מידע מזהה ופרטי התקשרות כגון שם ומספר טלפון, מספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני. מידע כאמור יכול שייאסף ממך  באופן ישיר במסגרת עמודי מילוי הפרטים באתר והרשמה לאתר, מילוי פרטים בעמודי נחיתה אליהם תגיע דרך רשתות חברתיות, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו, או שנקבל מידע מצדדים שלישיים (כגון מעסיקים שרוכשים שובר לעובדיהם).

·         פרטים אודות אמצעי התשלום בו תעשה שימוש. מידע כאמור ייאסף על ידך באופן ישיר במסגרת עמודי מילוי הפרטים באתר והרשמה לאתר, לרבות במסגרת ביצוע פעולות רכישה באתר, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו.

·         מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שתישאל לצורך זיהוי אישי ואבטחה באתר, או במסגרת מילוי סקרים. מידע כאמור ייאסף על ידך באופן ישיר במסגרת עמודי מילוי הפרטים באתר והרשמה לאתר, מילוי פרטים בעמודי נחיתה אליהם תגיע דרך רשתות חברתיות, או במסגרת השתתפותך בסקר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו או מידע שנקבל מצדדים שלישיים. השתתפות בסקרים הינה על בסיס התנדבותי ואתה יכול לבחור שלא למסור את המידע.

·         תמונת פרופיל וכל מידע אחר המפורסם בפרופיל הציבורי שלך בפייסבוק (במקרה בו בחרת להתחבר לשירות החברה באמצעות חשבון הפייסבוק שלך).

·         מידע הקשור לאופן מימוש השובר על ידך (לרבות זהות בית העסק והמועד בו בחרת לממש את השובר).

·         מידע הנדרש לצורך מניעת תרמיות והונאות. מידע כאמור ייאסף על ידינו באמעות שימוש שלך באתר ובאמצעות צדדים שלישיים.

·         מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

 

אם אתה מספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה, עובדים בחברתך) או בשמם, עלייך לקבל את הסכמתם לכך, למדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש או התקנון של השירות הרלוונטי.

שים לב, החוק מגן גם על פרטיותם של ילדים. כבד את החוק ואת ילדיך, קבל את הסכמתם לאיסוף מידע כפי שמתואר במדיניות זו, והדרך אותם על שימוש בטוח בשירותים.

 

שימוש במידע

אנו נשתמש במידע בעיקר לצורך אספקת השירותים שלנו, אולם נשתמש במידע גם, בין היתר, למטרות הבאות::

·         תפעול שוטף ומתן שירות לקוחות עבורך.

·         תקשורת עמך ועם אחרים בקשר לשירותים שלנו, לרבות מתן האפשרות לשנות, לתקן ולבטל שירותים שאנו מספקים לך.

·         פרסום ושיווק מטעמנו, מסירת מידע על מוצרים ושירותים שאנו מספקים בשיתוף עם צדדים שלישיים, כולל מידע המותאם לך אישית, המבוסס על מאפיינך (ראה מידע נוסף לגבי אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר, בהמשך).

·          טיוב המידע אודותיך המצוי אצלנו.

·         התאמת המודעות ו/או העסקאות שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

·         ציות לדרישות חוקיות, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.

·         הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.

·         הגנה על אינטרסים לגיטימיים וזכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.

·         קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית, מניעת הונאות ותרמיות, והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.

·         תפעול ושיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל ביצוע מחקרי שוק וסקרים, ניתוחים סטטיסטיים, לרבות פענוח השימושים אותם מבצעים לקוחותינו ברשת, בשירותים ובמוצרים שלנו, בחינת מספר המבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיוצ"ב, בעזרת שימוש בcookies (קוקיות) וטכנולוגיות דומות אחרות, ראה פירוט בפרק אודות קוקיות בהמשך).

·         תפעול שוטף והעשרת התוכן של האתר, ביצוע פעולות ניהול ובקרה למערכות.

·         טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון במידע ולתיקונו.

 

העברת מידע

אנו עשויים להעביר את המידע שברשותנו,לצדדים שלישיים, עימם אנו פועלים במסגרת הפעילות השוטפת ו/או שמספקים לנו שירותים במיקור חוץ, כאשר חלקם מצויים  בחו"ל, ועשויים להיות במדינות, כגון ארה"ב, שדיני הגנת הפרטיות בהן מעניקים רמת הגנה פחותה מזו הקבועה בדין הישראלי. העברת המידע  תהא אך ורק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, בהתאם להוראות הדין ועל פי הרשאותיך. העברת המידע תתבצע בכפוף לאמור במדיניות זו. העברת מידע לצד שלישי, כפופה להתחייבותו של הצד השלישי לעבד את המידע כדין

לשם מימוש המטרות המותרות לנו והמפורטות במסמך זה, אנו עשויים להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כמפורט להלן:

·         בתי עסק ו/או ספקים ו/או ספקי משנה ו/או באמצעות קבלני מיקור חוץ, עמם נשתף פעולה כחלק משירותינו ובמסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירות. המידע יועבר אליהם לשם השלמת השירות המסוים;

·         קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות;

·         צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי מניעת תרמיות והונאה בביצוע עסקאות, כגון חברת Riskified. לפרטים נוספים אודות סוגי המידע המועברים לחברה זו ולשימושים הנעשים במידע תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלה, בכתובת: https://www.riskified.com/privacy/;

·         צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי ניתוח נתונים וניהול חשבון, כגון חברת Adoric. לפרטים נוספים אודות סוגי המידע המועברים לחברה זו ולשימושים הנעשים במידע תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלה, בכתובת: https://adoric.com/privacy;

·         רשויות אכיפת החוק, במקרה שתבצע באתר פעילות החשודה כנוגדת את הוראות הדין ו/או את הוראות תנאי השימוש לאתר, ובמקרה שנידרש לספק מידע על אודותיך על פי צו שיפוטי. כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות שירות נתוני אשראי;

·         צדדים שלישיים המספקים לנו שירותים המספקים כלים להדרכת הניווט בפלטפורמה ושירותי DAP לשיפור חווית המשתמש, כגון חברת WalkMe, וספקי המשנה שלה: Amazon Web Services Inc.Akamai Technologies Inc.GoodData Inc. ו- Logs Hero Inc. (Logz.io). לפרטים נוספים אודות סוגי המידע המועברים לחברה זו ולשימושים הנעשים במידע תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלה, בכתובת: https://www.walkme.com/privacy-policy/.

·         אנו נעביר מידע אודות שובר הביימי שלך בקשר לשירותים שלנו הכולל את מספר השובר, כולו או חלקו, לשותפים עסקיים שלנו, לרבות בתי עסק אשר מכבדים את שוברי ביי מי, לצורכי התחשבנות, תפעול השובר ומימוש שלו בבתי העסק.

·         אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יתחייב לעבד את המידע בהתאם לדיני הגנת הפרטיות;

 

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

הפרטים שתמסור בעת הרשמתך לאתר או לאפליקציה שלנו, או פרטים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים שרכשו עבורך שובר, ישמשו אותנו, אלא אם סירבת לכך, לביצוע שיחות טלפוניות שיוווקיות, משלוח דיוורים ישירים (פרסומים מותאמים אישית) ודברי פרסומת אחרים, באמצעי מדיה שונים, לרבות דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר (SMS).

להפסקת קבלת עדכונים ודברי פרסומות (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982), בSMS ובדוא"ל או מחיקת מידע שהוביל לפרסום המותאם אישית בנסיבות מסוימות פנה לכתובת info@buyme.co.il.

בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

בנוסף, הסרה מפרסום מותאם אישית אין משמעה הסרה מפרסום אחר. לכן, יתכן שגם לאחר בקשת הסרה מפרסום מותאם אישית תמשיך לקבל פרסומות שאינן מתאימות לך באופן אישי.

 

קישורים (Links)

קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים הכלולים במדיניות פרטיות זו אינם נמצאים באחריותנו, ואין לנו כל שליטה על אבטחת המידע שלהם ו/או השימושים שהם יעשו במידע שייאסף כתוצאה מכניסתך אליהם.

לשם נוחיותם, ביי-מי מעמידה לרשות לקוחותיה את האפשרות לשלם באמצעות פלטפורמת התשלומים "ביט" (BIT), המופעלת על ידי בנק הפועלים ומספקת שירות תשלום מקוון. מובהר כי שימוש הלקוח בפלטפורמה זו לצרכי תשלום יהיה בכפוף לתנאי השימוש והמדיניות של "ביט" (BIT) וביי-מי לא תהיה אחראית בשום אופן לשירות שניתן על ידי "ביט" (BIT).

אנו ממליצים לך לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים אשר יסדירו את היחסים המשפטיים בניכם בעת כניסתך לאתרים שלהם.  

 

קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר

במסגרת השימוש באתר, באפליקציה או בשירותים הנלווים להם, החברה מבצעת תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של מידע אודות הגלישה שלךוהשימוש בשירותים. ייתכן כי בעת שימושך באתר ובאפליקציה נעשה שימוש בcookies, שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך, אולם אלה אינן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע כל פעולה שהיא במחשבך.

על ידי הקוקיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניותיך החוזרות לאתר, ובכך מתאפשר לנו להעניק לך שירות מהיר ויעיל, להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ולחסוך לך זמן הכרוך במילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אשר כבר מצויים בידינו.

כמו כן, באמצעות הקוקיות אנו אוספים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) בו אתה עושה שימוש, כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה, מיקום ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר, פרסום מותאם ושיפור שירותינו.

כמו כן, אנו עשויים להשתמש במשואות רשת Web beacons וטכנולוגיות דומות אחרות, בין השאר כדי לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דוא"ל ועל מנת למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו, וכדי לשפר את השימוש באתר.

חלק מטכנולוגיות איסוף המידע שאנחנו משתמשים בהן מסופקות על-ידי צדדים שלישיים. אותם צדדים שלישיים, וביניהם Facebook וGoogle עשויים להשתמש בטכנולוגיות כגון קוקיות (cookies), web beacons או טכנולוגיות דומות אחרות על מנת לאסוף מידע על שימושך באתר או במקומות אחרים ברשת לצרכי מדידה ושיווק מותאם שלהן. השימוש כאמור נעשה גם בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן.

בפרט, אנו משתמשים בטכנולוגיות של Google Analytics ו Facebook Pixel. לפירוט על האופן בו גוגל עושה שימוש במידע היכנס ללינק: “How Google uses data when you use our partners' sites or apps”. תוכל לנהל או להפסיק את איסוף המידע שלך על ידי Facebook וGoogle באמצעות הגדרות הפרטיות בחשבון הפייסבוק וגוגל שלך.

תוכל למנוע שימוש בקוקיות מסויימות באמצעות שינוי הגדרות דפדפן ו/או מערכת הפעלה.  במקרים של חסימת קוקיות  יתכן כי חלק מהשירותים לא יהיו זמינים לך עוד, או שתצטרך להזין מחדש את פרטי ההתחברות שלך. שינוי ההגדרות הוא באחריותך.

שירותי צדדים שלישיים, כגון Google Analytics, ופייסבוק מציעים אפשרויות שליטה נוספות על השימוש בקוקיות, באמצעות הגדרות המשתמש שלך באתריהם.

מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של גוגל: https://policies.google.com/technologies?hl=iw

מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של פייסבוק: https://www.facebook.com/policies/cookies

אפשרויות שליטה נוספות בקוקיות המשמשות לפרסומות אפשר למצוא כאן: http://www.aboutads.info/choices/  כאן  http://www.youronlinechoices.eu  וכאן  https://adssettings.google.com/?utm_source=pp&hl=iw.

אפשר לחסום איסוף מידע על-ידי Google Analytics (היכול לשמש לפרסום) גם באמצעות הכלים שכאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

אבטחת מידע והצפנה

על מנת לאבטח את המידע ולהצפינו, החברה נוקטת אמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרטים הנהוגים והמקובלים באינטרנט. עם זאת, מערכות ונהלים אלה לא מעניקים ביטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. כל עוד החברה תנקוט אמצעי אבטחה סבירים כאמור, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות גישה בלתי מורשית למידע.

בנוסף, למען אבטחתך המירבית, אנו מציעים גם לך לנקוט אמצעי אבטחה כגון התקנת רכיבים להגנה מפני ווירוסים ברשת האינטרנט.

 

עיון במידע

כדי לעיין במידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב למוקד השירות בדואר אלקטרוני בכתובת info@buyme.co.il, ולפעול בהתאם להנחיותינו על מנת שנוכל לוודא את זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.


מחיקת מידע

תוכל לבקש את מחיקתך מרשימת התפוצה לפרסומות כמפורט למעלה. במקרים מסויימים, זכותך לבקש מחיקה של מידע נוסף. מחיקת מידע תתאפשר בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה במקרים בהם הוא אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות.

 

יצירת קשר

למידע נוסף ושאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, יש לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:  info@buyme.co.il.