תנאי שימוש במערכת מוסדית אקספרס

1. חברת ביי-מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514480276 (להלן: "BUYME" או "החברה" או "מנהלת המערכת") מפעילה את אתר האינטרנט  https://www.buyme.co.il (להלן – "אתר BUYME" או "האתר") המשמש כאתר המאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש שוברים של ספקים שונים המשתנים מעת לעת, בצורה קלה ונוחה. אנו ב-BUYME פועלים על פי חוקי מדינת ישראל, ובכללם בהתאם לדיני הפרטיות החלים על המידע אשר הנך מעביר אודות עובדיך.
מובהר כי, הגדרת "האתר" לעיל תחול גם על כל מערכת, המערכת, תוכנה, עמוד נחיתה, באנר, מיני סייט וכל שינוי, פיתוח, עדכון ושדרוגים עתידיים שיחולו על אלו.
2. התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש במערכת כהגדרתה להלן ובשירותים המסופקים באמצעותה. הגלישה והשימוש במערכת ובאתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה במערכת ואשר אושרה על ידך.
3. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך במערכת כהגדרתה להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות המערכת, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון.
4. בכל מקום בתנאי שימוש אלו בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
6. כמה הגדרות חשובות:
"שובר מתנה" שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון אתר BUYME;
"שובר כסף" שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו את הערך הכספי שהוטען בו, ובכפוף להוראות תקנון אתר BUYME;
"הלקוח" ארגון עסקי/חברה או כל גוף מאוגד אחר, לרבות גוף אשר הוקם מכוח הדין, אשר מבצע שימוש במערכת מוסדית לרכישת שוברי מתנה או שוברי כסף עבור עובדיו;
ציג הלקוח" נציג המוסמך מטעמו של הלקוח לחייב את הלקוח בהתחייבויות לפי תנאי שימוש אלו, לרבות התשלום בגין השוברים;
"משתמש" נציג הלקוח העושה שימוש במערכת ובהתאם לתנאי שימוש אלו. בכל מקום הרשום "משתמש" הכוונה היא גם "לנציג הלקוח" יחד וההיפך.
"מערכת מוסדית " או "המערכת" מערכת המאפשרת לנציג הלקוח לבצע רכישה והפצה של שוברי מתנה או שוברי כסף לעובדי הלקוח בכפוף לתנאי שימוש אלו ותקנון אתר BUYME;
7. כללי
7.1. המשתמש זכאי לעשות שימוש במערכת  בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:
7.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
7.1.2. למשתמש מלאו 18 שנים;
7.1.3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
7.1.4. המשתמש הינו נציג הלקוח כהגדרתו לעיל.
7.1.5. המשתמש הנו בעל ו/או המורשה המוסמך לבצע שימוש בכרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי;
7.1.6. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
7.1.7. המשתמש הסכים לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות של החברה.
7.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש במערכת, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה למערכת ולמשתמש במערכת לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיה, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה. 
7.3. החברה רשאית לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש. 
7.4. כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי המערכת, וכל שימוש במערכת על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.
7.5. תנאי השימוש מצויים באתר ובמערכת והינם חובה לעיון והסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי המערכת המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת לכל מטרה שהיא. 
7.6. השימוש בחלקים מסוימים במערכת מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.
8. מדיניות ביטולים
8.1. מדיניות הביטולים של השימוש במערכת, כפופה לכל דין.
8.2. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על ביי מי לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר.
8.3. תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה ללא הגבלה בזמן, כאשר, תנאי שימוש אלו ו/או המעודכנים שבהם, יהיו בתוקף בכל הזמנה, כניסת משתמש למערכת ו/או שימוש של הלקוח במערכת ו/או באתר.
8.4. שווי העסקה ותשלום בגינה, מהווה הסכמתך והתחייבותך לשווי העסקה כאמור. אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, החברה לא תשיב לך כל סכום בגין בקשתך לביטול שווי העסקה כאמור.
9. תנאי השימוש במערכת
9.1. זכות השימוש במערכת הינה אישית למשתמש עבור הלקוח ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
9.2. המוצרים והשירותים המוצעים באתר ובמערכת מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. החברה רשאית למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש במערכת, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתה או להודיע ללקוח על כך מראש. החברה אף שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.
9.3. החברה אינה מגבילה העברת שובר לצד ג על בסיס לא מסחרי, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האתר והמערכת, גם כלפי מקבל השובר בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת שובר לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.
9.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ובמערכת ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: 
9.4.1. אם לדעת החברה הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.
9.4.2. אם לדעת החברה ו/או אם יובא לידיעת החברה כי, הלקוח ו/או מי מטעמו מסרו פרטי עובדים שגויים ו/או פעלו בניגוד לכל דין בקשר עם הפרטים אשר מסרו לחברה.
9.4.3. בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו ו/או תקנון אתר BUYME ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון; 
9.4.4. אם לדעת החברה הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;
9.4.5. אם לדעת החברה הלקוח עשה שימוש בשירותי המערכת לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 
9.4.6. אם הלקוח הפר איזו מהוראות תנאי שימוש אלו ו/או תקנון אתר BUYME;
9.4.7. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
9.4.8. אם יובא לידיעתה של החברה כי, נציג הלקוח אינו מורשה לפעול בשמו ו/או אם ההסכם בין החברה ללקוח יבוא לסיומו.
9.5. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח במערכת, לרבות בשירותים ובתכנים שבמערכת, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
10. אופן השימוש במערכת 
10.1. התהליך הבא הינו מאפיין כללי לשימוש במערכת והחברה שומרת לעצמה את הזכות מידי פעם בפעם, לשנות, לפתח ולעדכן את שלבי השימוש במערכת.
10.2. תנאי מקדים לשימוש הלקוח במערכת הינו שיש לו הכמות של העובדים כפי שהחברה תעדכן מידי פעם בפעם. 
10.3. השימוש במערכת אינו מתאפשר מהטלפון הנייד, אלא ממחשב בלבד. 
10.4. על מנת לרכוש שוברי מתנה, תצטרך לעדכן במערכת את סוג האירוע עבורו הנך מעוניין לרכוש את שוברי המתנה ואת "שווי המתנה" עבור כל עובד.
10.5. באמצעות הקשת הנתונים האמורים, המערכת תדע לחשב עבורך את ההנחה שתקבל במערכת, עבור כל שובר (להלן – "שווי עסקה"). 
10.6. לאחר בחירת שווי העסקה, המערכת תציג בפניך מספר מסכים הכוללים את שוברי המתנה לפי השווי שבחרת, עיצוב השוברים, בחירת תוכן הברכות ומספר שלבים בהם תינתן לך האפשרות לבדוק ולבחון כיצד השובר ייראה, לרבות שליחת "שובר מתנה לדוגמא" (להלן – "שלב פרטי השליחה"). 
10.7. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לתכנים שישלחו ויערכו על ידו במסגרת שלב פרטי השליחה וכתיבת הברכות, איכותן ואמיתותן והוא מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני בתכנים שישלחו על ידו, וכי אלו אינן מהוות הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני, פטנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים.
10.8. לאחר שלב פרטי השליחה, יופיע מסך שבו תידרש למלא את פרטי הלקוח, כולל פרטי זיהוי, פרטי קשר, בחירת שם משתמש וסיסמא ועוד. (להלן – "שלב מילוי הפרטים"). 
10.9. לאחר שלב מילוי הפרטים, יופיע מסך בו תידרש להעלות קובץ נתונים עם פרטי הנמענים אשר יקבלו את שוברי המתנה שבחרת. יהיה ניתן להעלות קובץ בפורמט EXCEL בלבד המכיל את הפרטים הבאים: שם מקבל השובר, מייל המקבל ונייד המקבל (להלן – "קובץ הנתונים של הלקוח").
מספר הבהרות חשובות בקשר עם קובץ הנתונים של הלקוח: 
10.9.1. החברה מספקת תשתית טכנולוגית בלבד למשלוח שוברי המתנה. קובץ הנתונים של הלקוח הינו באחריותו בלבד, לרבות כלל התכנים הנמצאים בו.
10.9.2. בהתאם, הלקוח והמשתמש מצהירים ומתחייבים כי הם וכל מי שפועל מטעמם, פועלים בהתאם להוראות כל דין, ובין היתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח-2008 (להלן – "חוק התקשורת") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות הנלוות אליו ("חוק הגנת הפרטיות"), ובתוך כך הלקוח והמשתמש מצהירים כי יש ברשותם מאגר מידע העומד בהוראות חוק הגנת הפרטיות וככל שיהיה שינוי בכך הוא יעדכן את החברה באופן מידי. 
10.9.3. הלקוח והמשתמש מתחייבים כלפי החברה כי, כל נתון שיועבר אליה בקשה להנפקת השוברים, כגון שמות עובדים, פרטי קשר של העובדים, כתובות מייל, מספרי טלפון וכיו"ב, נאסף והועבר אליה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, וכי יש בידיה את כל ההסכמות הנדרשות לפי דין באופן המאפשר לחברה לשלוח לעובד הודעת מייל ו/או הודעת SMS לבחירת שובר המתנה.
10.9.4. הלקוח ו/או מי מטעמו מבהירים כי, ברור להם כי החברה הסכימה להתקשר עימם אך ורק על בסיס ההתחייבויות והמצגים שבתנאי שימוש אלו. 
10.9.5. הלקוח ו/או מי מטעמו יישאו באחריות לכל מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו בקשר עם תנאי שימוש אלו ובמיוחד בקשר עם קובץ הנתונים של הלקוח,  לרבות ומבלי לגרוע בקשר עם כל הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו או אי עמידה במצג או הצהרה שניתנה על ידו במסגרת תנאי שימוש אלו. 
10.9.6. מובהר כי, הלקוח ו/או מי מטעמו יהיה האחראי הבלעדי כלפי החברה ו/או כל צד שלישי בקשר להתחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלו ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בקשר למידע אשר יועבר לחברה על ידו של הלקוח ו/או נציגיו ובעיקר לקובץ הנתונים ו/או רשימת העובדים אשר אליהם החברה נתבקשה לשלוח את השוברים והוא מתחייב כי, אין בשימוש במידע כאמור לצורך ביצוע שירותי החברה כדי להפר את הדין, לרבות חוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיות והוא יפצה את החברה וישפה אותה  בתוך 30 ימים מהיום בו נדרשה החברה להוצאת כספים בפועל, בגין כל נזק, אובדן, חסרון כיס ו/או הוצאה אשר יגרמו לה, במישרין או בעקיפין, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אשר יוגשו או יועלו כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו ואשר עילתם נובעת ממעשה או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו, לרבות בשל סנקציה שתוטל עליה בידי גוף רגולטורי או גורם אכיפה רשמי לרבות בגין התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה המהווה הפרת הוראות הדין ו/או פגיעה בפרטיותו של אדם, לרבות הפרת קביעות הרשות להגנת הפרטיות. 
10.10. לאחר השלמת שלב העלאת קובץ הנתונים, יופיע מסך התשלום,  בשלב זה גם תידרש למלא את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. לאחר קריאת תנאי שימוש אלו, מדיניות הפרטיות של החברה ואישורם, יהיה עליך לאשר את התשלום (להלן – "שלב התשלום").
10.10.1. החברה רשאית לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח למשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו למערכת). החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.
10.10.2. שווי עסקה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המשתמש.
10.10.3. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
10.10.4. בעת ביצוע רכישה באתר, הפרטים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של החברה (להלן: "מערכת עיבוד הנתונים") באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL). רישומי מערכת עיבוד הנתונים, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם. 
10.10.5. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע המערכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. 
10.10.6. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
10.10.7. החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים: 
10.10.7.1. בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת השובר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו. 
10.10.7.2. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה במערכת. 
10.10.7.3. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.
10.10.7.4. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה. 
10.10.7.5. אם יתברר כי חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא. 
10.10.7.6. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך הפעילות ו/או ניהולה באופן תקין. 
10.10.8. החברה תעדכן את המשתמש על ביטול העסקה, בהתאם לשיקול דעתה, בדף הרכישה בטרם סגירת העסקה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לדוא"ל של נציג הלקוח.
10.10.9. במקרה של ביטול העסקה כמפורט בסעיף זה, תבוטל העסקה ובהתאם יושב ללקוח כספו.  כמו כן, לחברה שמורה הזכות למנוע מהלקוח ו/או נציג הלקוח השתתפות חוזרת בשירות ביי מי מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותה ע"פ כל דין, ולא תהא ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
10.10.10. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל נציג הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש נציג הלקוח ליצור קשר טלפוני עם נציגי החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י נציג הלקוח. לא פעל נציג הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את העסקה.
10.10.11. הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת הרשמתך למערכת.
10.10.12. החברה תהיה רשאית לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה.
10.11. מאחר ומכירת תווי קניה אינה מהווה "עסקה" לפי חוק מע"מ, בגין עסקה זו תונפק קבלה ולא חשבונית. בהתאם לדרישתכם ובכפוף לפנייתכם הטלפונית לנציג החברה, ניתן יהיה להנפיק גם "חשבון עסקה". 
10.12. בסיום שלב התשלום ואישורו, המערכת תיישם את בקשת הלקוח, כלומר, תייצר עבור הנמענים הפנייה לבחירת שובר מתנה, מתוך מגוון הצעות  (להלן – "לינק הבחירה").
כאשר בהמשך, לאחר שהעובד יקבל בהודעת SMS ו/או בדוא"ל את לינק הבחירה, הוא יוכל לבחור את סוג השובר בו ירצה מתוך המגוון ולנפק לעצמו את השובר המבוקש.
מובהר כי, תוקף לינק הבחירה לעובד, הינו 12 חודשים ממועד קבלתו ב- SMS ו/או בדוא"ל.
10.13. מיד לאחר שליחת המתנות (לינק הבחירה) לעובד, ללקוח תועמד מערכת אונליין, אשר תאפשר לו לעקוב אחרי תהליך שליחת המתנות לעובדים. המערכת אונליין כאמור ואפיוניה, ניתנים לשינוי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
11. אספקת המוצרים
11.1. אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד השובר לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד השובר לגבי המוצר/שירות באתר.
12. עלות השירות
12.1. השימוש בשירות ו/או שימוש במערכת הינו ללא עלות.
12.2. כל לקוח יישא בשווי העסקה בה בחר. 
12.3. בכל מקרה ובכל זמן חברת ביי מי רשאית לשנות זאת ולגבות עמלת שירות מהלקוח. מובהר, כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באתר.
13. מימוש השובר
13.1. לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. על אף האמור, שובר כסף ניתן לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין. 
13.2. ניתן להעביר את ביצוע רכישת השובר בבית העסק המסוים שבו בחר הלקוח לביצוע רכישת השובר, לבית עסק אחר בשווי זהה, באישור החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ניתן להעביר שובר שפג תוקפו. לשם ביצוע ההעברה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין. 
13.3. לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 
13.4. ביי מי ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי. 
13.5. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.
13.6. לא ניתן יהיה לשלם באמצעות השובר עלויות טיפול ומשלוח.
13.7. השובר אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.
14. אחריות
14.1. החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות המערכת שוברים למוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, החברה אינה היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות השובר שבדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתנאי שימוש אלו, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות השוברים שנרכשו במערכת לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או הקמעונאים.
14.2. ביי-מי אינה אחראית לתוכן השוברים, לתנאיהם, למימושם או לכיבודם על ידי הקמעונאי. המערכת מהווה פלטפורמה בה מציעים הקמעונאים השונים לגולשים לרכוש שוברים אצלם.
14.3. אתר ביי-מי אינו מספק מוצרים או שירותים כלשהם ואינו אחראי על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת שוברי קנייה של קמעונאים שונים.
14.4. המוצרים ו/או שוברים ו/או שירותים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת באתר ביי-מי אינם מסופקים על ידי ביי-מי אלא חובת אספקתם מוטלת על החברות הקמעונאיות השונות המציעות ועליהן בלבד.
14.5. תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באתר ביי-מי הינו באחריות החברות המתארות ו/או המוסרות מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על ביי-מי.
14.6. תנאי מימוש השובר הינו באחריות החברות הקמעונאיות המפרסמות באתר ביי-מי, ולביי-מי לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השובר על ידי החברה הקמעונאית המפרסמת את אפשרות רכישת השובר באתר ביי-מי.
14.7. הקמעונאים ו/או החברות המופיעים באתר, התחייבו כלפי החברה והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר, אך החברה אינה ערבה לאמינות המידע ומידת דיוקו.
14.8. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, והחברה לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו לך ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות החברה ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.
14.9. החברה ו/או מי מטעמה לא אחראים להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.
14.10. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ו/או בחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.
14.11. החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר ו/או במערכת. המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.
15. כללי
15.1. תוקף השובר הינו בין 24 ל- 60 חודשים, בכפוף לכל דין. תוקף השובר יצוין על גבי השובר.
15.2. על אף האמור בסעיף 15.1 לעיל, תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ- 24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.
15.3. השובר יכובד ברשת/ות המפורטות על השובר, במסגרת הרשתות בישראל בלבד.
15.4. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.
15.5. חובה על הלקוח שהזמין שובר הכרוך בפעילות או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מבצע הפעילות יום לפני התאריך המתוכנן על מנת לוודא מזג אויר ותנאים טכניים.
15.6. עדכונים ושינויים – בתי העסק באתר עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת שובר, יש להתעדכן באתר בעמוד 'עדכונים ושינויים'.
16. דרכי פנייה לחברה (שירות לקוחות)
16.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה במערכת ו/או באתר ובהפקת השוברים תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במספר: 03-3737117 פקס: 03-6060138 שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 08:00 - 21:00 ובימי שישי 08:00-13:00. כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  buymeservice@buyme.co.il.
16.2. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אליו.


17. אבטחת מידע וסודיות
17.1. החברה תפעל, כמיטב יכולתה, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.
17.2. החברה, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של החברה.
17.3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום למערכת ו/או הנובעים מפעילותו במערכת ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו למערכת ושימוש בה המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור.
17.4. מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח במערכת, לרבות בשירותים ובתכנים שבמערכת ובאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובמערכת; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר ובמערכת; 7) להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; 8) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובמערכת; 9) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ותחשוף החברה מידע אישי אודות הלקוח, תעשה החברה את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.
17.5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהמערכת נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה (ככל שתקבע בבית המשפט) של החברה.
17.6. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר, המערכת והשירותים המוצעים בהם, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.
17.7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”)- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה למערכת. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
18. דיוור ישיר ודברי פרסומת
18.1. הרשמתך למערכת מהווה הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת החברה, בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על ידי פניה לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני buymeservice@buyme.co.il או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון 03-3737117 (בימים א'-ה' בשעות 10:00 ועד 17:00). בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך. 
18.2. בקשה לביטול הרשמה יש לשלוח בכתב לדואר האלקטרוני buymeservice@buyme.co.il.  לאחר ביטול הרשמה ימחקו מרשימת התפוצה כל הפרטים האישיים השמורים באתר ובמערכת, לרבות כתובת הדואר האלקטרונית.
19. אחריות כללית בגין פעילות האתר והמערכת
19.1. השירות באתר ובמערכת ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
19.2. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותם של האתר והמערכת. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר ובמערכת לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
19.3. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
19.4. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
19.5. מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה סכום הפיצוי על פי תנאי שימוש אלו בגין כל נזק ישיר שיוכח שנגרם ללקוח עקב כל מעשה או מחדל מצידה של החברה, יהיה מוגבל לסכום אותו שילם  הלקוח לחברה עבור אספקת השירותים נשוא תנאי שימוש אלו. הלקוח פוטר בזה את החברה מראש מכל חבות נוספת בגין כל נזק מכל מין וסוג שיגרם לו בגין מקרה כאמור.
20. קניין רוחני
20.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי החברה הם/יהיו קניינה הבלעדי והמלא של החברה.
20.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, המערכת, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ובמערכת ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו   (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של החברה ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.
20.3. הלקוח אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.
20.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש שעלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים, וכן הוא מתחייב שלא לבצע שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים המסופקים לו במסגרת האתר.
20.5. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר ובמערכת אלו משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י החברה.
20.6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
21. הגבלת אחריות
21.1. בכפוף לדין ותנאי שימוש אלו, מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה סכום הפיצוי על פי תנאי שימוש אלו בגין כל נזק ישיר שיוכח שנגרם ללקוח עקב כל מעשה או מחדל מצידה של החברה, יהיה מוגבל לסכום אותו שילם  הלקוח לחברה עבור אספקת השירותים נשוא תנאי שימוש אלו. הלקוח פוטר בזה את החברה מראש מכל חבות נוספת בגין כל נזק מכל מין וסוג שיגרם לו בגין מקרה כאמור.
21.2. הלקוח מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של הלקוח, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים במערכת ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע ללקוח כי החברה הסכימה להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי היא מסתמכת על כך.
21.3. החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור הלקוח, לכל שימוש שייעשה על ידי הלקוח במערכת ובאתר, לרבות בתכנים ובשירותים שבאתר ובמערכת, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של הלקוח על האתר ו/או התכנים והשירותים שבאתר ובמערכת. אין לבצע שום עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על השירותים והתכנים שבאתר, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.
21.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.
22. שיפוי
22.1. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.
23. שונות
23.1. הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
23.2. הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.
23.3. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותו של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה.
23.4. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.
23.5. תנאי השירות ניתנים לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח תנאי השירות כפי שהם מפורסמים בעמוד המערכת והוא הנוסח הקובע בכל עת.