תקנון מתנה משותפת

תנאי שימוש מתנה משותפת באפליקציית BUYME

1.       דגשים חשובים

1.1.    אין בתנאי שימוש אלו, כדי לגרוע מאחריות כל צד על פי דין.

1.2.    בעת השימוש בשירות, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו, המופיעה באתר החברה בכתובת www.buyme.co.il . מדיניות הגנת הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. אנו ממליצים לך בחום לעיין בה, לשם, בין היתר, לשם קבלת פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו. בכל מקרה, חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע.

1.3.    מנהל הקבוצה יוכל להזמין חברי קבוצה פוטנציאליים מתוך "אנשי הקשר" הנמצאים במכשירו. עם בחירת "איש קשר", תשלח אליו הודעת SMS המזמינה אותו להצטרף לקבוצה. הודעת ה-SMS תשלח בסיוע החברה, אולם בפועל תתקבל אצל "איש הקשר" ממנהל הקבוצה.

1.4.    אם תעשה שימוש בשירות לצורך ביצוע העברה של תשלום, ידוע לך כי החברה תהיה רשאית לעדכן את מנהל הקבוצה כי העברת התשלום בוצעה על ידך.

1.5.    הזכות לקבלת הכספים אשר יופקדו לצורך ביצוע הרכישה, השימוש בהם ורכישת השובר, תועמד אך ורק למנהל הקבוצה ולא לאיזה מחברי הקבוצה או לכל אדם אחר.

1.6.    מנהל הקבוצה יוכל להחליט בכל רגע נתון, גם אם לא הופקדו כל הכספים המבוקשים ו/או גם אם לא כל המוזמנים הצטרפו לקבוצה ו/או בטרם חלף "תאריך היעד לאיסוף", לעשות שימוש בכספים ולרכוש את השובר באמצעותם.

1.7.    כל מעביר אשר מצטרף כחבר לקבוצה מתיר לחברה לאפשר למנהל הקבוצה וכן, לכל מעביר שיוזמן להיות חבר הקבוצה, לצפות בפרטי הקבוצה וחברי הקבוצה וכן, לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לצפות בכל מידע שיירשם בקבוצה, לרבות מידע אודות העברות וביצוע תשלום לזכות מנהל הקבוצה.

1.8.    כל עוד לא העביר חבר הקבוצה, סכום כלשהו לזכות החשבון הקבוצתי, מנהל הקבוצה יוכל לבקש לבטל את חברותו בקבוצה של אותו חבר.

1.9.    במידה ויוותר עודף ברכישת השובר (למשל, אם נקבע סכום לאיסוף של 1,000 ₪ ומנהל הקבוצה רכש שובר לספא זוגי בשווי של 950 ₪), מנהל הקבוצה יוכל להעביר אותו אליך, אך ורק אופן אשר יוחלט על ידי החברה מעת לעת. האחריות בעניין זה תחול אך ורק על מנהל הקבוצה. 

2.       כללי

2.1.    חברת ביי-מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514480276 (להלן: "החברה") מפעילה את אפליקציית BUYME וכן את אתר המרשתת www.buyme.co.il (להלן ביחד ולחוד: "האפליקציה").

2.2.    במסגרת השימוש באפליקציה, החברה מציעה אפשרות לרכישת שובר, על ידי יצירת קבוצה, הזמנת משתתפים ותשלום משותף (להלן: "מתנה משותפת" ו/או "השירות" או "השירותים", לפי העניין).

"שובר" לעניין מסמך זה – שובר /או קופון המופק באמצעות הפלטפורמה המופעלת על ידי החברה והניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, בדוא"ל, באמצעות הדפסה או בכל דרך אחרת שתחליט החברה מעת לעת;

בנוסף על האמור לעיל ולהלן, על השימוש בשירות המתנה המשותפת, יחולו בכל עת תנאי תקנון האתר (להלן: "תקנון האתר") וכן, תנאי שימוש אלו. בכל מקרה של סתירה בין תקנון האתר לתקנון זה ביחס לשימוש במתנה משותפת יגבר תקנון זה ואולם בכל נושא אחר יגבר תקנון האתר.

2.3.    מסמך זה מהווה הסכם בינך (להלן: "הלקוח") לבין החברה. אישור כי קראת והסכמת לאמור במסמך זה יבוצע על ידך באמצעות לחיצה על תיבת הסימון: "אני מסכים לתנאי השימוש" בעת כניסה לשירות המתנה המשותפת. במקרה שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אל תלחץ על תיבה זו. 

2.4.    תנאי השימוש הינם חובה לעיון ולהסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות מהשירות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירות לכל מטרה שהיא. 

2.5.    מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באפליקציה, בכל פורמט. 

2.6.    בשימוש בשירות, על ידך או על ידי מי מטעמך, הנך מסכים כאמור לאמור בתנאי הסכם זה, ומוותר על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. יתכן ושימוש בשירותים מסוימים באפליקציה יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, אשר יופיעו באפליקציה בסמוך לשירות הרלוונטי, או במעמד הרכישה מבית עסק אליו הזמנת את השובר, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה. כך למשל, במקרה של הזמנת שובר למימוש בבית עסק מסויים, על מימוש השובר יחולו, בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם תנאי מימוש השובר של אותו בית עסק.

2.7.    השירות ניתן ללא תשלום, אך לחברה שמורה הזכות לשנות זאת, בהודעה מראש. השימוש בשירות ברשת סלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה שלך (כולל  בחו"ל במקרה של הפעלתה מחו"ל). 

2.8.    השירות מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים ואמנות אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל שימוש בשירות שלא הותר במפורש – אסור בהחלט.

2.9.    ככל שתתבקש למסור פרטים, הנך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.

2.10.     יתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם כלולים בשירות זה. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות החברה, גם אם היא תספק אליהם קישוריות(hyperlinks) . החברה יכולה להחליט על שינוי קישוריות אלו כשתרצה. אם לא נאמר אחרת, קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי החברה לגבי אותו אתר. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, ככל שאלה אינם מופיעים באפליקציה באופן ברור דיו, או בכלל, פנה לספקים הרלוונטיים.

2.11.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפעולות אותן ניתן לבצע במסגרת שירות זה, ובכלל זאת על ידי הוספת פעולות או הפסקתן, ללא כל הודעה מראש (ככל שהדבר מותר על פי דין).

2.12.     שים לב, הסרת האפליקציה ממכשירך לא תגרום לביטול שירותים אליהם בחרת להצטרף באמצעותה. עליך להפסיק את השירות לפני הסרת האפליקציה, או להשתמש באתר המרשתת או בשירות הלקוחות של החברה. 

2.13.     במקרה של סתירה בין האמור באפליקציה לבין רישומי החברה יגבר האמור ברישומי החברה. כל הרישומים ברישומי החברה ובמערכותיה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי החברה, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם של הרשומים הנ"ל ולנכונות הפרטים הרשומים בהם. "רישומי החברה" הם כל ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון נתונים לצורכי מחשבים, וכל אמצעי אחר לאחסון נתונים. "רישומים" – כל הצגה של מילים, ספרות, סימנים ונתונים אחרים, תהיה דרך ההצגה אשר תהיה.

2.14.     השימוש בשירות מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך בשירות כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 

2.15.     החברה אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש לעיל למדינות זרות ולחוקיהן. באחריות מקבל שירות שאינו תושב או אזרח המדינה לבדוק ולוודא האם תנאי השימוש תואמים את חוקי המדינה הזרה. הפרה של דיני המדינה הזרה הינה באחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.  

2.16.     על המידע המצוי באפליקציה, הגישה של המשתמש אליה והשימוש בה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

2.17.     תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.

2.18.     החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

2.19.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש. באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לשירות ולמשתמש בשירות לא תהיה טענה בעניין. 

3.       תנאי השימוש בשירות

3.1.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות בשירות ו/או לבטל את השירות ו/או הקבוצה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: 

3.1.1. אם לדעת החברה הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

3.1.2. בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש; 

3.1.3. אם לדעת החברה הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;

3.1.4. אם לדעת החברה הלקוח עשה שימוש בשירות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; 

3.1.5. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.2.        אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח בשירות, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים במסמך זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.

4.       אופן השימוש בשירות המתנה המשותפת 

4.1.        לצורך השימוש בשירות, עליך להוריד מחנות האפליקציות של חברת Apple ו/או google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר זאת בעתיד, את האפליקציה ו/או להשתמש באתר המרשתת בדומיין www.buyme.co.il.

4.2.        כל לקוח שנרשם באופן מלא באפליקציה ו/או באתר המרשתת של החברה רשאי לבקש לפתוח קבוצה, לצורך איסוף וקבלת כספים ממספר מעבירים (להלן – "קבוצה") בכדי לרכוש שובר, הכול בהתאם ובכפוף לתנאי התקנון.

הלקוח אשר ייצור את הקבוצה, ייקרא להלן: "מנהל הקבוצה".

"מעביר"- משתמש אשר התקין את האפליקציה במכשירו ואשר מבקש להעביר ו/או מעביר באמצעותה כספים למנהל הקבוצה לצורך רכישת שובר, תוך חיוב כרטיס האשראי אשר עדכן באפליקציה.

4.3.        מנהל הקבוצה מתחייב לעשות שימוש בקבוצה ובכספים אשר יועברו לזכותו אך ורק למטרות חוקיות, בהתאם לכל דין, ובהתאם למטרות, לתנאים ולכללים עליהם יסכים עם חברי הקבוצה, כהגדרתם להלן.

4.4.        התשלומים שיקבל מנהל הקבוצה מחברי הקבוצה ייאספו לזכותו במסגרת המשתמש שיצר לעצמו בהרשמתו לאפליקציה.

4.5.        מנהל הקבוצה יוכל להזמין מעבירים להצטרך לקבוצה. רק מעביר אשר אישר את תנאי השימוש בה ואת תנאי שימוש אלו, יצורף כחבר בקבוצה (לעיל ולהלן: "חבר הקבוצה").

4.6.        בפתיחת הקבוצה, יידרש מנהל הקבוצה לציין פרטים שונים, לרבות מטרת החשבון הקבוצתי, תאריך יעד לאיסוף הכספים, פרטי התשלום הנדרש מחברי הקבוצה ופרטים נוספים הקשורים למטרת החשבון הקבוצתי.

4.7.        בפתיחת הקבוצה, מנהל הקבוצה מורה לחברה לאפשר לכל מעביר שיוזמן להיות חבר הקבוצה, לצפות בפרטי הקבוצה וחברי הקבוצה וכן, לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לצפות בכל מידע שיירשם בקבוצה, לרבות מידע אודות העברות וביצוע תשלום לזכות מנהל הקבוצה.

4.8.        כל מעביר אשר מצטרף כחבר לקבוצה מתיר לחברה לאפשר למנהל הקבוצה וכן, לכל מעביר שיוזמן להיות חבר הקבוצה, לצפות בפרטי הקבוצה וחברי הקבוצה וכן, לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לצפות בכל מידע שיירשם בקבוצה, לרבות מידע אודות העברות וביצוע תשלום לזכות מנהל הקבוצה.

4.9.        הזכות לקבלת הכספים אשר יופקדו, השימוש בהם ורכישת השובר, תועמד אך ורק למנהל הקבוצה ולא לאיזה מחברי הקבוצה או לכל אדם אחר.

4.10.     מנהל הקבוצה אחראי על הקבוצה וכלפי חברי הקבוצה בכל פעילות המתקיימת בקבוצה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישת השובר.

4.11.     מנהל הקבוצה מתחייב לפעול בנאמנות בהתאם למטרות ולפרטים שציין בבקשה ליצירת הקבוצה. 

4.12.     מנהל הקבוצה מתחייב להעביר, ככל ויידרש, לזכות מי מחברי הקבוצה סכומים המגיעים להם.

4.13.     מנהל הקבוצה יהיה רשאי לבצע פעולות שונות בכספים, לרבות העברת "יתרת השובר", לחברי הקבוצה, באופן אשר ייקבע לע ידי החברה מעת לעת.

4.14.     כל עוד לא העביר חבר הקבוצה סכום כלשהו לזכות החשבון הקבוצתי, מנהל הקבוצה יוכל לבקש לבטל את חברותו בקבוצה של אותו חבר.

4.15.     כל מידע שיספק מנהל הקבוצה לחברי הקבוצה ו/או לחברה, הינו באחריותו הבלעדית של מנהל הקבוצה, והחברה אינה אחראית למידע זה, לנכונותו, שלמותו ודיוקו בשום צורה שהיא. ההסתמכות על מידע כאמור והעברת הכספים ו/או ביצוע תשלומים כלשהם בהסתמך על מידע כאמור, הנם באחריותם הבלעדית של חברה הקבוצה.

4.16.     החברה אינה אחראית לאופן פעולתו של מנהל הקבוצה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, האופן, הצורה והדרך בהם מנהל הקבוצה יוציא אל הפועל את מטרות הקבוצה ושימוש בכספים אשר קיבל במסגרת הקבוצה. בכפוף לדין, החברה אינה מתחייבת לאכוף את ההסכמים, בין בע"פ ובין בכתב, בין חברי הקבוצה, ככל וישנם ולא תהא אחראית כלפי חברי הקבוצה בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מין וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם להם מחמת מעשה או מחדל של מנהל הקבוצה. ולחברי הקבוצה לא תהיה זכות או טענה כלשהן כלפי החברה בקשר עם הכספים אשר יופקדו לזכות מנהל הקבוצה, במסגרת הקבוצה, בקשר לשימוש שייעשה בהם.

4.17.     במקרה שתהיה לך מחלוקת עם חבר קבוצה אחר,לרבות מנהל הקבוצה, הנך פוטר את החברה מכל טענה, דרישה, תביעה או פיצוי מכל סוג שהוא שעשוי לעלות כתוצאה ממחלוקת כאמור ו/או הקשור לה בכל דרך שהיא.

4.18.     מובהר כי בכל מקרה אחריות החברה תהיה בהתאם למפורט בתקנון האתר והיא אף לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן נתונים ו/או רווח ו/או אובדן הכנסות ן/או פגיעה במוניטין. מובהר כי סעיף זה הינו יסודי לתנאי שימוש אלו – אם אינך מסכים לתנאי זה, עליך להימנע מהורדה ו/או התקנה ו/או שימוש בשירות.

4.19.     החברה תהיה רשאית, בכל עת, להגדיר מגבלות על הפעילות בקבוצה, לרבות יתרה מרבית, סכום מזערי ו/או מרבי להפקדה, סך הפקדות לתקופת זמן, מספר מרבי של חברים, הכול לפי שיקול דעתה וכפי שתביא לידיעת מנהל הקבוצה, מעת לעת.

4.20.     החברה לא אחראית להגעת מידע מטעמה לדוא"ל, לרבות הקבלה ולרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או חבר קבוצה שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

4.21.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכות החברה, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

5.       ביצוע התשלומים

5.1.        כדי להצטרף לקבוצה, על כל חבר בקבוצה להיכנס לאפליקציה ו/או לאתר המרשתת של החברה ולהתחבר למשתמש ו/או להקים משתמש (להלן: "ביצוע הפעולה"), יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באפליקציה. בעת הקמת משתמש והצטרפות לשירות יידרש חבר הקבוצה למסור אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: "הפרטים האישיים") אם ההצטרפות תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, החברה תהיה רשאית לבטל את הצטרפותך לקבוצה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים האישיים ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף בקבוצה. 

5.2.        החברה רשאית לבטל את חברותך בקבוצה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי הקבוצה, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאפליקציה ו/או לאתר המרשתת). החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

5.3.        חיוב חבר הקבוצה יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

5.4.        בביצוע התשלום, הינך נותן את הסכמתך לחברה לחייב את כרטיס האשראי בסכום העסקה.

5.5.        בעת מסירת הפרטי הנעבר, הפרטים האישיים של הנעבר יועברו למערכת החברה הפועלת באמצעות ערוץ מוצפן תקני SSL ויישמרו בה. רישומי מערכת זו יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם. 

5.6.        מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. 

5.7.        יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של חבר הקבוצה הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי חבר הקבוצה ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

5.8.        החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לשימוש בשירות גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים: 

5.8.1. בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה מתעורר חשד כי התשלום לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו. 

5.8.2. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע השימוש בשירות.

5.8.3. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת השירות.

5.8.4. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך תקין בדרך התשלום. 

5.8.5. אם יתברר כי חלה במהלך הצטרפותך לקבוצה ו/או במהלך הקמת הקבוצה ו/או אצל מנהל הקבוצה, פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא. 

5.8.6. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך השירות ו/או ניהולו באופן תקין. 

5.8.7. החברה תפרסם הודעה על ביטול יצירת הקבוצה, בהתאם לשיקול דעתה, ו/או תשלח הודעה בהתאם לשיקול דעתה, על ביטולה לחברי הקבוצה בדוא"ל שמסרו בעת הצטרפותם לשירות. 

5.8.8. במקרה של ביטול השירות כמפורט בסעיף זה, תבוטל השתתפות חברי הקבוצה ובהתאם יושב להם כספם.  כמו כן, לחברה שמורה הזכות למנוע מחברי הקבוצה ומנהל הקבוצה השתתפות חוזרת בשירות החברה מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותה ע"פ כל דין, ולא תהא לחברי הקבוצה ו/או מנהל הקבוצה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

5.9.        במידה וחיוב כרטיס האשראי שלך לא יצלח, לא תוכל להשתתף בקבוצה.

5.10.     הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת הרשמתך לאפליקציה ו/או לשירות.

6.       דרכי פנייה לחברה (שירות לקוחות)

6.1.        בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באפליקציה ו/או בתפעול השירות ו/או במקרים המוזכרים בתנאי שירות אלו, תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במספר: 03-3737117 פקס: 03-6060138 שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 08:00 - 21:00 ובימי שישי 08:00-13:00. כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני buymeservice@buyme.co.il.

7.       מדיניות ביטולים 

7.1.        הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול הצטרפות לקבוצה והתשלום אשר הועבר למנהל הקבוצה. 

7.2.        ביטול הצטרפות לקבוצה והתשלום אשר הועבר למנהל הקבוצה, יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.

7.3.        לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), כמפורט בסעיף 6 לעיל, ולציין את פרטי חבר הקבוצה, כולל מספר תעודת זהות ופרטי הקבוצה.

7.4.        רק חבר הקבוצה המשלם, יכול לבטל את הצטרפותו לקבוצה והתשלום אשר הועבר אליה.

7.5.        בכפוף לכך שלא נרכש השובר על ידי מנהל הקבוצה ושלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום שהועבר על ידך.

7.6.        עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

8.       אבטחת מידע וסודיות

8.1.        החברה תפעל, כמיטב יכולתה, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם בתנאי שימוש אלו, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.

8.2.        החברה, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של החברה.

8.3.        הלקוח ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאפליקציה ו/או הנובעים מפעילותו באפליקציה ו/או שימושו בשירות ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו לאפליקציה ושימוש בה המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור.

8.4.        מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך. אולם, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באפליקציה, לרבות בשירותים ובתכנים שבאפליקציה, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באפליקציה; 7) להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך; 8) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה; 9) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ותחשוף החברה מידע אישי אודות הלקוח, תעשה החברה את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.

8.5.        החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאפליקציה נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה (ככל שתקבע בבית המשפט) של החברה.

8.6.        החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר משתמשים באפליקציה, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האפליקציה והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

9.       דיוור ישיר ודברי פרסומת

9.1.        בכפוף להוראות הדין, הרשמתך לאפליקציה מהווה הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת החברה, בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). 

9.2.        תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על ידי פניה לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני  buymeservice@buyme.co.il  או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון 03-3737117 (בימים א'-ה' בשעות 10:00 ועד 17:00). 

9.3.        בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

10.   שיפוי

10.1.     הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באפליקציה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

11.   יציאה מהקבוצה

11.1.     עד למועד שבו אישרת תשלום, תוכל להסירך מקבוצה באופן עצמאי באמצעות לחיצה על כפתור הסרה מהקבוצה.

11.2.     לאחר מועד אישור התשלום, הלקוח המבקש להתנתק מהשירות יפנה לשירות הלקוחות של החברה ויבקש את הסרתו מהשירות. ביטול השירות לא יגרע מהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש ולא יביא לביטול פעולות שביצע תוך שימוש בשירותי החברה, טרם ביטול השירות, אלא אם סוכם בין הלקוח לחברה אחרת. 

12.   שונות

12.1.     הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

12.2.     הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

12.3.     כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותה של מהחברה מעמידה על זכותה כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותה.

12.4.     כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.