תקנון פעילות "פעימת הלב"

תקנון פעילות BUYME ו"פעימת הלב"

1.   כללי ונספחים:

1.1.     תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות רכישת השוברים המפורטת להלן והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים, ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

1.2.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.3.     הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.

1.4.     בעצם ההשתתפות, מצהיר ומאשר המשתתף, כי קרא תקנון זה בעיון וכי הוא מסכים לכל האמור בו ומקבל על עצמו את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותו.

1.5.     ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו, והוא מתחייב לשפות ולפצות את BUYME, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

2.   הגדרות:

2.1.     "BUYME"- ביי מי טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 514480276.

2.2.     "הפעילות"-פעילות במסגרתה יהיו רשאים המשתתפים לרכוש שוברים אשר יונפקו מחדש לעמותה כמתואר בסעיף 3 לתקנון זה כדי שזו תורה ל-BUYME להעבירם לצדדי ג', אשר מהווים תושבי ישובים שיוסכמו.

2.3.     "העמותה"- עמותת פעימת הלב (ע"ר), עמותה מספר 580705424.

2.4.     "משתתף" ו/או "משתתפי הפעילות"-בגיר מעל גיל 18, אשר משתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה והינו רשאי לבצע פעולות כגון רכישת שוברים על פי הוראות כל דין.

2.5.     "תקנון"- כמפורט באתר www.buyme.co.il.

2.6.     "מדיניות פרטיות"- כמפורט באתר www.buyme.co.il.

2.7.     "שובר"- שובר מתנה דיגיטלי, כפי שיופק על ידי BUYME, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.   השתתפות בפעילות:

3.1.     במסגרת הפעילות, יאפשרו BUYME והעמותה למשתתפים לרכוש שובר/ים בדף ייעודי באתר www.buyme.co.il.

3.2.     הפעילות נושא תקנון זה (האפשרות לרכישת שוברים) תימשך עד ליום 1/12/2023 אולם העמותה ו-BUYME רשאיות להחליט על הארכת תקופת הפעילות ו/או ביטולה בכל עת ומכל סיבה שהיא ("תקופת הפעילות") ו/או להעביר את השוברים למקבלי השוברים אף לאחר תקופת הפעילות.

רכישת השוברים תהיה אפשרית באמצעות תשלום ישירות ל-BUYME ו/או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של BUYME, בבקשה להמיר שוברים שבבעלותו הבלעדית של המשתתף, כך ששוברים אלו יבוטלו ו-BUYME תפיק לעמותה שובר חדש, בסך יתרת השובר.

3.3.     שוברים אשר יירכשו במסגרת הפעילות יונפקו מחדש לעמותה, כשי שזו תורה ל- BUYME להעבירם לצדדי ג' אשר מהווים תושבי ישובים בהתאם לרשימה שתוסכם בין BUYME לעמותה ("מקבלי השוברים"). העמותה תהיה רשאית לשנות את השוברים בהתאם להוראות סעיף 3.6 לתקנון זה.

3.4.     רכישת השוברים אינה מהווה תרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר עם כך, כלפי BUYME ו/או העמותה ו/או מי מטעם מי מהן.

3.5.     נתוני מקבלי השוברים אשר יהיו זכאים לקבל השוברים, זכאות מקבלי השוברים לקבלת השוברים וכן ערכו הנקוב של כל שובר אשר יישלח אל מקבל/י השוברים הינם בהתאם לרשימות אשר יימסרו ל-BUYME על ידי העמותה מעת לעת והעמותה תהיה האחראית הבלעדית לנכונות הנתונים, למסירת השובר למקבלי השוברים ולכך שקיבלה את הסכמת מקבלי השוברים לשליחת השוברים אליהם.

3.6.     העמותה תהיה רשאית, לאחר רכישת השוברים לבקש לאחד שוברים שהונפקו עבור צדדי ג על מנת למסור למקבלי השוברים סכומים בהתאם לרשימותיה. כך, לשם ההמחשה בלבד ובאופן שאינו ממצה, תהיה רשאית לבקש מ-BUYME לבטל שובר אחד בסך של 100 ₪ ושובר נוסף בסך של 50 ₪ על מנת ליצור שובר אחד של 150 ₪.

3.7.     בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בסעיף 2.4 לעיל, כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון וכי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין וכי הינו רשאי לרכוש שוברים בהתאם להוראות כל דין.

3.8.     בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה, תהא BUYME רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואף לבטל את השובר/ים אשר רכש, הכל בהתאם לשיקול דעתה. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד BUYME ו/או מי מטעמה.

4.   מדיניות פרטיות ותקנון האתר:

4.1.     בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי כל הפרטים אשר נמסרו על ידו במהלך הפעילות (להלן: "המידע") ישמשו את BUYME ו/או מי מטעמה לצורך ניהול הפעילות ו/או הפעלת אתר www.buyme.co.il וכי הוראות תקנון האתר ומדיניות הפרטיות יחולו ביחס אליו.

4.2.     המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

4.3.     BUYME עשויה לקבל ו/או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את פרטיהם; וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי BUYME עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים, לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981); וכן כי (ג) BUYME תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

4.4.     BUYME מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, BUYME אינה מתחייבת, כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

5.   אחריות:

5.1.     BUYME ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת, כי הפעילות תתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות ו/או טעות מכל סוג שהיא, ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור.

5.2.      BUYME לא תהיה אחראית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות. אחריותה של BUYME מסתכמת בהפקת השוברים עבור העמותה וככל שהפיקה שוברים ו/או אפשרה לעמותה לקבל שוברים בסכום השווה לערכם הצבור של כלל השוברים שנרכשו על ידי המשתתפים אזי היא תהיה פטורה מכל אחריות. העמותה תישא בכל האחריות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של מי מהמשתתפים ו/או מי מטעמם.

5.3.     ל-BUYME ו/או מי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות, מכל סוג שהיא, כלפי המשתתפים לאחר רכישת השובר ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד BUYME ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

6.   קניין רוחני:

6.1.     כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות, הם קניינה של BUYME או קניינו של צד שלישי בו רשאית BUYME לעשות שימוש. BUYME אוסרת על המשתתפים לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, על ידם או בשיתוף עם צד שלישי, בכל אמצעי שהוא, שלא בקבלת הסכמת BUYME מראש וכתב.

7.   שונות:

7.1.     העתק מהתקנון מופיע באתר האינטרנט של BUYME.

7.2.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור, אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של BUYME  ו/או מי מטעמה, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.3.     BUYME שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. BUYME תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת.

7.4.     בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

7.5.     סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

7.6.     לא ניתן לערער על החלטות BUYME בהתאם לתקנון זה והכרעותיה הן סופיות.