תקנון GIFT CARD מגנטי

תקנון כרטיס מגנטי  GIFT CARD

1.  התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש בכרטיס המגנטי (להלן – "הכרטיס"). השימוש בכרטיס, הינו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

2. תנאי תקנון אלו, יחולו על מקבל הכרטיס (להלן – "מקבל הכרטיס") ועל האוחז בכרטיס (להלן- "האוחז בכרטיס").

3.  בנוסף, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך בכרטיס כהגדרתו לעיל ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות הכרטיס, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ביי מי כהגדרתה להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

6.  כללי

    6.1. הכרטיס מונפק על ידי חברת ביי מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ 514480276 מרחוב נחלת יצחק 38, תל אביב, טלפון: 03-3737117 (להלן – "ביי מי").

     6.2. ביי מי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס, באחריות מקבל הכרטיס ו/או האוחז בכרטיס לקרוא את התנאים על גבי הכרטיס, על גבי המעטפה הנלווית אליו ותנאי תקנון זה (להלן – "תנאי השימוש בכרטיס") ולמקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס לא תהיה טענה בעניין.

     6.3. כל שינוי בתנאי השימוש בכרטיס יחול מרגע פרסומו על כל  מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס וכל שימוש בכרטיס על ידי מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס.

     6.4. תנאי השימוש מצויים על גבי הכרטיס, על גבי המעטפה הנלווית אליו ובתקנון המופיע באתר https://buyme.co.il/ והינם חובה לעיון והסכמה ע"י מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בכרטיס לכל מטרה שהיא.

7. תנאי השימוש בכרטיס

     7.1. ביי מי תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות בכרטיס ו/או לבטל מכירתו, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

     7.1.1. אם לדעת ביי מי מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס מסר במתכוון פרטים שגויים.

     7.1.2. בנסיבות בהן מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש בכרטיס ו/או בתקנון;

     7.1.3. אם לדעת ביי מי מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בביי מי או בצדדים שלישיים כלשהם;

    7.1.4. אם לדעת ביי מי מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס עשה שימוש בכרטיס לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

    7.1.5. אם מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס הפר איזה מתנאי השימוש בכרטיס;

     7.2. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס, בניגוד להוראות ביי מי ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את ביי מי ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי מקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות ביי מי ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
 

8. אספקת המוצרים

אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש של הכרטיס. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי השימוש בכרטיס.

9. מימוש הכרטיס

     9.1. הכרטיס מזכה עד לגובה הסכום שטעון בו כדין ועד לתאריך תוקף הכרטיס.

     9.2. שווי הכרטיס כולל מע"מ כדין.

     9.3. הכרטיס אינו המיר למזומן.

     9.4. לא יינתן עודף כספי על יתרת הסכום שנותר בכרטיס.

     9.5. לברור יתרה ופירוט עסקאות ניתן להתקשר לטלפון 03-3737117.

     9.6. במקרה של אובדן /גניבה הכרטיס, דינו כדין אובדן מזומנים, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה או פיצוי בגינו.

     9.7. כרטיס פגום/מזויף לא יכובד.

     9.8. הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986.

     9.9. מימוש הכרטיס יהיה כפוף להוראות כל דין.

     9.10. לא ניתן לעשות שימוש בכרטיס על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

     9.11. לכל כרטיס תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש הכרטיס לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לכרטיס כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

     9.12. לא ניתן יהיה לשלם באמצעות הכרטיס עלויות טיפול ומשלוח.

     9.13. הכרטיס אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.

     9.14. שמות הרשתות עשויים להשתנות בהתאם למדיניות ביי מי.

10. אחריות

     10.1. ביי מי מאפשרת לך לרכוש באמצעות הכרטיס מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, ביי מי אינה היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות הכרטיס. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, ביי מי ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות הכרטיס לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או הקמעונאים.

     10.2.  ביי מי אינה מספקת מוצרים או שירותים כלשהם ואינה אחראית על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת הכרטיס של קמעונאים שונים.

     10.3. תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים הינו באחריות החברות המתארות ו/או המוסרות מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על ביי-מי.

     10.4. תנאי המימוש הינם באחריות החברות הקמעונאיות ובתי העסק, ולביי-מי לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש הכרטיס.

     10.5. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, וביי מי לא תשא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו למקבל הכרטיס ו/או אוחז בכרטיס ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות ביי מי ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.

     10.6. ביי מי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ובחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים הניתנים בכרטיס.

11. כללי

     11.1. תוקף הכרטיס הינו 60 חודשים, בכפוף לכל דין. תוקף הכרטיס יודפס על גבי הכרטיס.

     11.2. הכרטיס יכובד ברשת/ות המפורטות על הכרטיס, במסגרת הרשתות בישראל בלבד.

     11.3. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של הכרטיס.

     11.4. עדכונים ושינויים – בתי העסק עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת הכרטיס, יש להתעדכן באתר בעמוד 'עדכונים ושינויים'.

 

12. דרכי פנייה לביי מי (שירות לקוחות)

     12.1.  בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בכרטיס תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של ביי מי במספר: 03-3737117, שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 09:00-20:00 כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  buymeservice@buyme.co.il.

     12.2. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אליו.

13.  מדיניות פרטיות

     13.1. ביי מי פועלת, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטיך, לשם שמירה על פרטיותך. עם זאת, ביי מי אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה למקבל הכרטיס כל טענה בעניין.

     13.2. ביי מי, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למקבל הכרטיס ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של ביי מי.

     13.3. למקבל הכרטיס והאוחז בכרטיס ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר במועד קבלת הכרטיס ו/או הנובעים מפעילותו עם הכרטיס ובכלל זה מידע שנאסף אודות האוחז בכרטיס במהלך רכישותיו, ייאגרו במאגרי המידע של ביי מי. בקבלתו של הכרטיס ושימוש בו האוחז בכרטיס מאשר לביי מי לאגור מידע כאמור.

     13.4. מעבר לשימוש הנ"ל ביי מי מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם. אולם, ביי מי שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות מקבל הכרטיס או אודות השימוש של האוחז בכרטיס, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא קבלת הסכמה, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיה של ביי מי ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים; 7) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בכרטיס; 8) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה וביי מי תחשוף מידע אישי אודות מקבל הכרטיס ו/או אוחז הכרטיס, תעשה ביי מי את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של האוחז ומקבל הכרטיס ככל שניתן בנסיבות העניין.

     13.5. ביי מי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה /או הנובעים מכוח עליון, ביי מי לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למקבל/אוחז בכרטיס ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה כל שתקבע בבית המשפט) של ביי מי.

     13.6. ביי מי תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילותה והשירותים אשר היא מציעה, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

     13.7.קבלת הכרטיס ומילוי פרטייך, ככל ותמלא, מהווה הסכמה מפורשת מצדך לקבלת דיוורים ישירים ודברי פרסומת מאת מנהל האתר, בין היתר באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר (SMS). תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת הדיוור הישיר ו/או לבטל את קבלת דברי הפרסומת באמצעים המנויים לעיל, וזאת על ידי פניה למנהל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני buymeservice@buyme.co.il או באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטלפון 03-3737117 (בימים א'-ה' בשעות 09:00 ועד 20:00 וביום ו' בשעות 09:00 ועד 13:00). בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

     13.8. בקשה לביטול הרשמה יש לשלוח בכתב לדואר האלקטרוני buymeservice@buyme.co.il. לאחר ביטול הרשמה ימחקו מרשימת התפוצה כל הפרטים האישיים השמורים אצל ביי מי, לרבות כתובת הדואר האלקטרונית.

14. קניין רוחני

     14.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי ביי מי הם/יהיו קניינה הבלעדי והמלא של ביי מי.

     14.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר בכתובת www.buyme.co.il, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר זה ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו   (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר זה, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של ביי מי ו/או ניתנו לה רישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לביי מי ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

     14.3. מקבל הכרטיס ואוחז הכרטיס אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של ביי מי בכתב ומראש.

     14.4. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים על גבי הכרטיס משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י ביי מי.

15.   הגבלת אחריות

     15.1. אחריותם של עובדי ביי מי, מנהליה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים בכרטיס, מוגבלת בזאת לאספקת הכרטיס ותפעולו בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.

     15.2. מקבל הכרטיס ו/או האוחז בו, מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי ביי מי, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של מקבל הכרטיס ו/או האוחז בו, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים על ידי ביי מי ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע למקבל הכרטיס ו/או האוחז בו כי ביי מי הסכימה להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי היא מסתמכת על כך.

     15.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביי מי, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

 

16.   שיפוי

     16.1. מקבל הכרטיס ו/או האוחז בו מתחייב לפצות ו/או לשפות את ביי מי, מנהליה עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי מקבל הכרטיס ו/או האוחז בו, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי מקבל הכרטיס ו/או האוחז בו. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות מקבל הכרטיס ו/או האוחז בו במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי ביי מי על פי כל דין.

17. שונות

     17.1. ביטול הכרטיס המגנטי, ככל וניתן לבטלו, יהיה כפוף לקבוע בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

     17.2. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על ביי מי לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בכרטיס.

     17.3. הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בכרטיס הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בישראל נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם הכרטיס. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מביי מי, על פי שיקול דעתה הבלעדי לנקוט בהליך משפטי כנגד מקבל הכרטיס ו/או האוחז בו, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

     17.4. הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

     17.5. כל השתהות של ביי מי בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותה של ביי מי  מעמידה על זכותה כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו.

     17.6. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לביי מי על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

     17.7. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י ביי מי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.