terms

תנאי שימוש אפליקציית BUYME

להלן תמצית תנאי השימוש לשימוש והגלישה באפליקציית BUYME ("התקנון" ו-"האפליקציה") ובשירותים המסופקים בה, אשר מהווה תנאים עיקריים ותמציתיים בלבד ואשר אין בהם כדי למצות את כלל הוראות תנאי התקנון וההתקשרות עם ביימי טכנולוגיות בע"מ ו/או כדי לגרוע מאיזה מהוראות התקנון.

למונחים אשר נעשה בהם שימוש בתמצית זו תהא המשמעות הנתונה להם בתקנון.

1.      מנפיק השוברים ומנהל האפליקציה

1.1.    האפליקציה והשוברים המונפקים בו מופעלים ומונפקים על ידי חברת ביימי טכנולוגיות בע"מ ("ביי מי"). ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג 2023 ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך לעניין שירותי התשלום הניתנים על ידה.

2.      הרשמה באפליקציה 

2.1.    השימוש באפליקציה ובשירותיה כפופים, בין היתר: (א) להרשמה לאפליקציה ולבחירת שם משתמש וסימסה לשימוש באפליקציה; (ב) להיות המשתמש בן/בת 18 שנה ומעלה בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף; ו-(ג) לאישור התקנון על ידי המשתמש בו.

3.      רכישת שובר

3.1.    רכישת שובר תיעשה על ידי רוכש, בעמוד המכירה באפליקציה של השובר הרלוונטי.

3.2.    המחירים המוצגים לרכישת שובר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.3.    קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

3.4.    חיוב הרוכש יתבצע על ידי ביי מי וזאת באמצעות כרטיס האשראי של רוכש השובר.

4.      אופן מימוש השוברים

4.1.    שוברים ימומשו בבתי העסק לגביהם נרכש השובר בהתאם לפרטים שיופיעו בעמוד המכירה באפליקציה של השובר הרלוונטי.

4.2.    שוברים ימומשו בין האמצעות שובר פיזי הנושא קוד שובר בעל 16 ספרות או באמצעות קוד שובר דיגיטלי שיימסר בבית העסק הרלוונטי או במערכת רכישה מקוונת.

4.3.    שובר מתנה ימומש פעם אחת בלבד בבית העסק הרלוונטי.

4.4.    שובר כספי יהיה ניתן למימוש מספר פעמים עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.

5.      אספקת מוצרים או שירותים 

5.1.    אספקת המוצרים/השירותים שנרכשו באמצעות שוברים (והאחריות בגינם) תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באפליקציה.

6.      רשימת ספקים/בתי עסק 

6.1.    רשימת בתי העסק והספקים בהם ניתן לממש שובר תהיה כפי שיופיע בעמוד המכירה הרלוונטי של השובר לגבי המוצר/שירות באפליקציה. 

7.      תוקף השוברים

7.1.    תוקף שוברים שיירכשו באפליקציה יהיה בהתאם לדין ובכל מקרה לא פחות מ- 24 חודשים, כאשר תוקף השובר יצוין בתנאי השובר הרלוונטי.

7.2.    תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ-24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.

8.      הוראות לעניין אובדן אמצעי תשלום.

8.1.    במקרה בו יאבד שובר, ביי מי תפעל לשחזר את היתרה הצבורה בשובר שאבד או שנגנב לבקשת מי שנחזה בעיניה כמי שהחזיק כדין בשובר, למעט במקרים שבהם אין ביכולתה, במאמצים סבירים, לזהות את השובר של אותו מבקש לצורך שחזור היתרה כאמור, ובלבד שקיימת יתרה צבורה בשובר במועד שבו פנה המבקש כאמור.

9.      ביטול

9.1.    ביטול רכישת שובר מהאפליקציה יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 העוסקות במכר מרחוק.

9.2.    בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתקנון, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב למבטל השובר הסכום ששולם על ידו בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם.

9.3.    לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות של האפליקציה או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר.

10.   פרטיות

10.1. השימוש באפליקציה ובשירותיו יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של ביי מי בלינק שלהלן – https://buyme.co.il/page/privacy.

 

תנאי שימוש אפליקציית BUYME

1.      כללי

1.1.    חברת ביי-מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514480276 (להלן: "החברה") מפעילה את אפליקציית BUYME (להלן: "האפליקציה").

1.2.    האפליקציה מיועדת ללקוחות החברה המעוניינים לבצע רכישה של שובר למימוש במגוון בתי עסק שונים, בין אם באמצעות הטענת השובר בשווי כספי מוגבל ("שובר כסף") ובין אם באמצעות רכישת שובר לשירות או מוצר ספציפי ("שובר מתנה") (להלן: "השירות" או "השירותים"). החברה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג 2023 ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך לעניין שירותי התשלום הניתנים על ידה.

"שובר" לעניין מסמך זה – שובר המופק באמצעות הפלטפורמה המופעלת על ידי החברה והניתן להפצה ולמימוש בהודעת טקסט, במייל בסמארט-פון או מודפס, בין אם הינו שובר כסף או שובר מתנה;

1.3.    מסמך זה מהווה הסכם בינך (להלן: "הלקוח") לבין החברה. אישור כי קראת והסכמת לאמור במסמך זה יבוצע על ידך באמצעות לחיצה על תיבת הסימון: "אני מסכים לתנאי השימוש" בעת התקנת האפליקציה והורדת עדכוניה. במקרה שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אל תלחץ על תיבה זו.

1.4.    תנאי השימוש הינם חובה לעיון ולהסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האפליקציה המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה לכל מטרה שהיא.

1.5.    מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באפליקציה, בכל פורמט.

1.6.    בגלישתך באפליקציה ובשימוש בשירותיה, על ידך או על ידי מי מטעמך, הנך מסכים כאמור לאמור בתנאי הסכם זה, ומוותר על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. יתכן ושימוש בשירותים מסוימים באפליקציה יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים, אשר יופיעו באפליקציה בסמוך לשירות הרלוונטי, או במעמד הרכישה מבית עסק אליו הזמנת את השובר, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה. כך למשל, במקרה של הזמנת שובר למימוש בבית עסק מסויים, על מימוש השובר יחולו, בנוסף לתנאי שימוש אלה, גם תנאי מימוש השובר של אותו בית עסק.

1.7.    לאחר הורדת האפליקציה למכשירך ו/או בעת השימוש בה, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו, המופיעה באתר החברה בכתובת https://buyme.co.il/page/privacy. מדיניות הגנת הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והוראותיה יחולו הן ביחס לאתר החברה והן ביחס לאפליקציה. אנו ממליצים לך בחום לעיין בה, לשם, בין היתר, לשם קבלת פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו. בכל מקרה, חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע.

1.8.    האפליקציה ניתנת ללא תשלום חודשי, אך לחברה שמורה הזכות לשנות זאת, בהודעה מראש. השימוש באפליקציה ברשת סלולרית כרוך בצריכת נפח גלישה, לפי התנאים והתעריפים החלים על הגלישה שלך (כולל  בחו"ל במקרה של הפעלתה מחו"ל).

1.9.    השימוש באפליקציה מותר רק לצורך גישה לתכנים הקשורים אליך בלבד, ולמטרות אישיות. האפליקציה לא נמכרת לך, אלא ניתנת ברישיון בלבד. הרישיון אינו בלעדי וניתן לביטול בכל עת על ידי החברה. האפליקציה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות לעניין זכויות יוצרים וכן על ידי חוקים ואמנות אחרים המגנים על זכויות הקניין הרוחני. כל שימוש באפליקציה שלא הותר במפורש – אסור בהחלט.

1.10. זכות השימוש באפליקציה הינה אישית ואינה ניתן להעברה. אינך רשאי להסב ו/או להמחות או לשעבד את זכויותיך בהתאם למסמך זה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על פי מסמך זה בעת עת וללא חובת מתן הודעה מראש.

1.11. ככל שתתבקש למסור פרטים, הנך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור.

1.12. יתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם כלולים בשירות זה. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות החברה, גם אם היא תספק אליהם קישוריות (hyperlinks). החברה יכולה להחליט על שינוי קישוריות אלו כשתרצה. אם לא נאמר אחרת, קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי החברה לגבי אותו אתר. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, ככל שאלה אינם מופיעים באפליקציה באופן ברור דיו, או בכלל, פנה לספקים הרלוונטיים.

1.13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפעולות אותן ניתן לבצע במסגרת שירות זה, ובכלל זאת על ידי הוספת פעולות או הפסקתן, ללא כל הודעה מראש (ככל שהדבר מותר על פי דין).

1.14. שים לב, הסרת האפליקציה ממכשירך לא תגרום לביטול שירותים אליהם בחרת להצטרף באמצעותה. עליך להפסיק את השירות לפני הסרת האפליקציה, או להשתמש באתר או בשירות הלקוחות של החברה.

1.15. במקרה של סתירה בין האמור באפליקציה לבין רישומי החברה יגבר האמור ברישומי החברה. כל הרישומים ברישומי החברה ובמערכותיה ישמשו הוכחה לכאורה לכל פרטיהם, והעתקים של רישומים אלה, כשהם מאושרים על ידי החברה, ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם של הרשומים הנ"ל ולנכונות הפרטים הרשומים בהם.

"רישומי החברה" הם כל ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון נתונים לצורכי מחשבים, וכל אמצעי אחר לאחסון נתונים.

"רישומים" – כל הצגה של מילים, ספרות, סימנים ונתונים אחרים, תהיה דרך ההצגה אשר תהיה.

1.16. השימוש באפליקציה מותר למי שהוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באפליקציה כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

1.17. החברה אינה יכולה להתאים את השירות ותנאי השימוש לעיל למדינות זרות ולחוקיהן. באחריות מקבל שירות שאינו תושב או אזרח המדינה לבדוק ולוודא האם תנאי השימוש תואמים את חוקי המדינה הזרה. הפרה של דיני המדינה הזרה הינה באחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

1.18. על המידע המצוי באפליקציה, הגישה של המשתמש אליה והשימוש בה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

1.19. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.

1.20. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות. 

1.21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באפליקציה. באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאפליקציה ולמשתמש באפליקציה לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיה, באמצעות פרסום באפליקציה, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באפליקציה הינו הנוסח הקובע בכל עת.

1.22. החברה רשאית לסגור את האפליקציה לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנה ומראה האפליקציה ואת זמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים בה, ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

1.23. כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האפליקציה, וכל שימוש באפליקציה על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

2.      תנאי השימוש באפליקציה

2.1.    המוצרים והשירותים המוצעים באפליקציה מיועדים לשימוש פרטי ואישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. החברה רשאית למנוע מלקוח כלשהו את ההשתתפות והשימוש באפליקציה, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתה או להודיע ללקוח על כך מראש. החברה אף שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

2.2.    החברה אינה מגבילה העברת שובר לצד ג' על בסיס לא מסחרי, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האפליקציה, גם כלפי מקבל השובר בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת שובר לצד ג, לרבות, אך לא רק, אם חלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

2.3.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באפליקציה ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.3.1.  אם לדעת החברה הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

2.3.2.  בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי השימוש ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש;

2.3.3.  אם לדעת החברה הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;

2.3.4.  אם לדעת החברה הלקוח עשה שימוש בשירותי האפליקציה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

2.3.5.  אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.4.    אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח באפליקציה, לרבות בשירותים ובתכנים שבאפליקציה, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים במסמך זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.

3.      אופן רכישת שובר

3.1.    כדי לרכוש שובר באפליקציה (להלן: "ביצוע הפעולה"), יש  להירשם לאפליקציה על ידי בחירת שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באפליקציה. בעת ביצוע רכישה באפליקציה יידרשו הלקוחות למסור אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: "הפרטים האישיים") אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת השובר.

3.2.    החברה רשאית לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאפליקציה). החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

3.3.    לצורך ביצוע הפעולה יש להיות משתמש רשום באפליקציה. יש להקליד כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא ואישורה ואישור על קריאת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והסכמה להם.

3.4.    ניתן לרכוש באפליקציה בשני מסלולים: רכישה אישית או רכישה קבוצתית, כפי המופיע בהסבר הרכישה באפליקציה.

3.5.    המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

3.6.    קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

3.7.    חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

3.8.    בעת ביצוע רכישה באפליקציה, הפרטים האישיים של הלקוח יועברו למערכת החברה הפועלת באמצעות ערוץ מוצפן תקני SSL ויישמרו בה. רישומי מערכת זו יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

3.9.    מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

3.10. יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.11. החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

3.11.1. בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת השובר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

3.11.2. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באפליקציה.

3.11.3. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

3.11.4. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

3.11.5. אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.

3.11.6. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.

3.11.7. החברה תפרסם הודעה על ביטול המכירה, בהתאם לשיקול דעתה, בדף הרכישה בטרם סגירת המכירה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לרוכשי השוברים במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת רכישת השוברים במקרים המתאימים.

3.11.8. במידה ונשלחו שוברים ביחס למכירה שבוטלה, תימסר על-כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים ו/או השירותים נשוא השוברים ותוקפם של השוברים יבוטל. במקרה זה כלל רכישות השוברים במסגרת המכירה יבוטלו ורוכשי השוברים יזוכו בעלות הרכישה.

3.11.9. במקרה של ביטול הבקשה לרכישת המוצרים ו/או השירותים כמפורט בסעיף זה, תבוטל השתתפות רוכשי השוברים ובהתאם יושב להם כספם. כמו כן, לחברה שמורה הזכות למנוע מרוכשי השוברים השתתפות חוזרת בשירות החברה מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותה ע"פ כל דין, ולא תהא לרוכשי השוברים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לסעיפים ‏ 3.11.7 ו-‏ 3.11.8 .

 

3.12. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את בקשת הרכישה.

3.13. אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך תבוטל הזמנת השובר על ידך ולחברה תהיה במקרה כזה הזכות לחייב אותך בדמי ביטול של 5% ממחיר השובר או חלק השובר שהזמנת או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים הכל כפי שיפורט בסעיף ‏ 12 להלן.

3.14. את השובר תוכל להדפיס או לשלוח באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט, ויתכנו אמצעי הנפקת שובר נוספים לבחירה, הכל כפוף לשיקולי החברה. ביצוע הוראות סעיף זה מהוות קבלת השובר מהחברה ופעולה זו אינה ניתנת לביטול.

3.15. הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת השוברים.

3.16. החברה תהיה רשאית לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה.

4.      מתנה משותפת

4.1.    דגשים חשובים

4.1.1.    בעת השימוש בשירות, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו, המופיעה באתר החברה בכתובת https://buyme.co.il/page/privacy. מדיניות הגנת הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ותחול באופן זהה על אתר החברה ועל האפליקציה. אנו ממליצים לך בחום לעיין בה, לשם, בין היתר, לשם קבלת פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו. בכל מקרה, חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע.

4.1.2.    מנהל הקבוצה יוכל להזמין חברי קבוצה פוטנציאליים מתוך "אנשי הקשר" הנמצאים במכשירו. עם בחירת "איש קשר", תשלח אליו הודעת SMS המזמינה אותו להצטרף לקבוצה. הודעת ה-SMS תשלח בסיוע החברה, אולם בפועל תתקבל אצל "איש הקשר" ממנהל הקבוצה.

4.1.3.    אם תעשה שימוש בשירות לצורך ביצוע העברה של תשלום, ידוע לך כי החברה תהיה רשאית לעדכן את מנהל הקבוצה כי העברת התשלום בוצעה על ידך.

4.1.4.    הזכות לקבלת הכספים אשר יופקדו, השימוש בהם ורכישת השובר, תועמד אך ורק למנהל הקבוצה ולא לאיזה מחברי הקבוצה או לכל אדם אחר.

4.1.5.    מנהל הקבוצה יוכל להחליט בכל רגע נתון, גם אם לא הופקדו כל הכספים המבוקשים ו/או גם אם לא כל המוזמנים הצטרפו לקבוצה ו/או בטרם חלף "תאריך היעד לאיסוף", לעשות שימוש בכספים ולרכוש את השובר באמצעותם.

4.1.6.    כל מעביר אשר מצטרף כחבר לקבוצה מתיר לחברה לאפשר למנהל הקבוצה וכן, לכל מעביר שיוזמן להיות חבר הקבוצה, לצפות בפרטי הקבוצה וחברי הקבוצה וכן, לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לצפות בכל מידע שיירשם בקבוצה, לרבות מידע אודות העברות וביצוע תשלום לזכות מנהל הקבוצה.

4.1.7.    כל עוד לא העביר חבר הקבוצה, סכום כלשהו לזכות החשבון הקבוצתי, מנהל הקבוצה יוכל לבקש לבטל את חברותו בקבוצה של אותו חבר.

4.1.8.    במידה ויוותר עודף ברכישת השובר (למשל, אם נקבע סכום לאיסוף של 1,000 ₪ ומנהל הקבוצה רכש שובר לספא זוגי בשווי של 950 ₪), מנהל הקבוצה יוכל להעביר אותו אליך, אך ורק באמצעות שליחת "סופר שובר" עם הסכום העודף. האחריות בעניין זה תחול אך ורק על מנהל הקבוצה.

4.2.    אופן השימוש בשירות המתנה המשותפת

4.2.1.    לצורך השימוש בשירות, עליך להוריד מחנות האפליקציות של חברת Apple ו/או Google ו/או כל חברה אחרת שתאפשר זאת בעתיד, את האפליקציה.

4.2.2.    כל לקוח שנרשם באופן מלא באפליקציה רשאי לבקש לפתוח קבוצה, לצורך איסוף וקבלת כספים ממספר מעבירים (להלן – "קבוצה") בכדי לרכוש שובר, הכול בהתאם ובכפוף לתנאי התקנון.

הלקוח אשר ייצור את הקבוצה, ייקרא לעיל והלן: "מנהל הקבוצה".

"מעביר"- משתמש אשר התקין את האפליקציה במכשירו ואשר מבקש להעביר ו/או מעביר באמצעותה כספים למנהל הקבוצה לצורך רכישת שובר, תוך חיוב כרטיס האשראי אשר עדכן באפליקציה.

4.2.3.    מנהל הקבוצה מתחייב לעשות שימוש בקבוצה ובכספים אשר יועברו לזכותו אך ורק למטרות חוקיות, בהתאם לכל דין, ובהתאם למטרות, לתנאים ולכללים עליהם יסכים עם חברי הקבוצה, כהגדרתם להלן.

4.2.4.    התשלומים שיקבל מנהל הקבוצה מחברי הקבוצה ייאספו לזכותו במסגרת "היוזר" שיצר לעצמו בהרשמתו לאפליקציה.

4.2.5.    מנהל הקבוצה יוכל להזמין מעבירים להצטרך לקבוצה. רק מעביר אשר הוריד את האפליקציה, אישר את תנאי השימוש בה ואת תנאי שימוש אלו, יצורף כחבר בקבוצה (לעיל ולהלן: "חבר הקבוצה").

4.2.6.    בפתיחת הקבוצה, יידרש מנהל הקבוצה לציין פרטים שונים, לרבות מטרת החשבון הקבוצתי, תאריך יעד לאיסוף הכספים, פרטי התשלום הנדרש מחברי הקבוצה ופרטים נוספים הקשורים למטרת החשבון הקבוצתי.

4.2.7.    בפתיחת הקבוצה, מנהל הקבוצה מורה לחברה לאפשר לכל מעביר שיוזמן להיות חבר הקבוצה, לצפות בפרטי הקבוצה וחברי הקבוצה וכן, לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לצפות בכל מידע שיירשם בקבוצה, לרבות מידע אודות העברות וביצוע תשלום לזכות מנהל הקבוצה.

4.2.8.    כל מעביר אשר מצטרף כחבר לקבוצה מתיר לחברה לאפשר למנהל הקבוצה וכן, לכל מעביר שיוזמן להיות חבר הקבוצה, לצפות בפרטי הקבוצה וחברי הקבוצה וכן, לאפשר לכל אחד מחברי הקבוצה לצפות בכל מידע שיירשם בקבוצה, לרבות מידע אודות העברות וביצוע תשלום לזכות מנהל הקבוצה.

4.2.9.    הזכות לקבלת הכספים אשר יופקדו, השימוש בהם ורכישת השובר, תועמד אך ורק למנהל הקבוצה ולא לאיזה מחברי הקבוצה או לכל אדם אחר.

4.2.10. מנהל הקבוצה אחראי על הקבוצה וכלפי חברי הקבוצה בכל פעילות המתקיימת בקבוצה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישת השובר.

4.2.11. מנהל הקבוצה מתחייב לפעול בנאמנות בהתאם למטרות ולפרטים שציין בבקשה ליצירת הקבוצה.

4.2.12. מנהל הקבוצה מתחייב להעביר, ככל ויידרש, לזכות מי מחברי הקבוצה סכומים המגיעים להם.

4.2.13. מנהל הקבוצה יהיה רשאי לבצע פעולות שונות בכספים, לרבות העברת "יתרת השובר" כסופר שובר, לחברי הקבוצה.

4.2.14. כל עוד לא העביר חבר הקבוצה, סכום כלשהו לזכות החשבון הקבוצתי, מנהל הקבוצה יוכל לבקש לבטל את חברותו בקבוצה של אותו חבר.

4.2.15. כל מידע שיספק מנהל הקבוצה לחברי הקבוצה ו/או לחברה, הינו באחריותו הבלעדית של מנהל הקבוצה, והחברה אינה אחראית למידע זה, לנכונותו, שלמותו ודיוקו בשום צורה שהיא. ההסתמכות על מידע כאמור והעברת הכספים ו/או ביצוע תשלומים כלשהם בהסתמך על מידע כאמור, הנם באחריותם הבלעדית של חברה הקבוצה.

4.2.16. החברה אינה אחראית לאופן פעולתו של מנהל הקבוצה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, האופן, הצורה והדרך בהם מנהל הקבוצה יוציא אל הפועל את מטרות הקבוצה ושימוש בכספים אשר קיבל במסגרת הקבוצה. בכפוף לדין, החברה אינה מתחייבת לאכוף את ההסכמים, בין בע"פ ובין בכתב, בין חברי הקבוצה, ככל וישנם, ולא תהא אחראית כלפי חברי הקבוצה בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מין וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם להם מחמת מעשה או מחדל של מנהל הקבוצה. ולחברי הקבוצה לא תהיה זכות או טענה כלשהן כלפי החברה בקשר עם הכספים אשר יופקדו לזכות מנהל הקבוצה, במסגרת הקבוצה, בקשר לשימוש שייעשה בהם.

4.2.17. במקרה שתהיה לך מחלוקת עם חבר קבוצה אחר, לרבות מנהל הקבוצה, הנך פוטר את החברה מכל טענה, דרישה, תביעה או פיצוי מכל סוג שהוא שעשוי לעלות כתוצאה ממחלוקת כאמור ו/או הקשור לה בכל דרך שהיא.

4.2.18. מובהר כי בכל מקרה תוגבל אחריות החברה ו/או מי מטעמה לנזקים ישירים בלבד או לסכומי ההעברה בפועל (לפי הנמוך מבין השניים) והיא לא תחול ביחס לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים, לרבות אובדן נתונים ו/או רווח ו/או אובדן הכנסות ן/או פגיעה במוניטין. מובהר כי סעיף זה הינו יסודי לתנאי שימוש אלו – אם אינך מסכים לתנאי זה, עליך להימנע מהורדה ו/או התקנה ו/או שימוש בשירות.

4.2.19. החברה תהיה רשאית, בכל עת, להגדיר מגבלות על הפעילות בקבוצה, לרבות יתרה מרבית, סכום מזערי ו/או מרבי להפקדה, סך הפקדות לתקופת זמן, מספר מרבי של חברים, הכול לפי שיקול דעתה וכפי שתביא לידיעת מנהל הקבוצה, מעת לעת.

4.2.20. החברה לא אחראית להגעת מידע מטעמה לדוא"ל, לרבות הקבלה, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או חבר קבוצה שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

4.2.21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכות החברה, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

4.3.    ביצוע התשלומים

4.3.1.    כדי להצטרף לקבוצה, על כל חבר בקבוצה להוריד את האפליקציה של החברה (להלן: "ביצוע הפעולה"), יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באפליקציה. בעת הצטרפות לשירות יידרש חבר הקבוצה למסור אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: "הפרטים האישיים") אם ההצטרפות תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, החברה תהיה רשאית לבטל את הצטרפותך לקבוצה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים האישיים ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף בקבוצה.

4.3.2.    החברה רשאית לבטל את חברותך בקבוצה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי הקבוצה, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאפליקציה). החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

4.3.3.    חיוב חבר הקבוצה יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

4.3.4.    בביצוע התשלום, הינך נותן את הסכמתך לחברה לחייב את כרטיס האשראי בסכום העסקה.

4.3.5.    בעת מסירת הפרטי הנעבר, הפרטים האישיים של הנעבר יועברו למערכת החברה הפועלת באמצעות ערוץ מוצפן תקני SSL ויישמרו בה.  רישומי מערכת זו יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

4.3.6.    מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

4.3.7.    יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של חבר הקבוצה הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי חבר הקבוצה ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

4.3.8.    החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לשימוש בשירות גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

4.3.9.    בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה מתעורר חשד כי התשלום לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

4.3.10. נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע השימוש בשירות.

4.3.11. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת השירות.

4.3.12. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך תקין בדרך התשלום.

4.3.13. אם יתברר כי חלה במהלך הצטרפותך לקבוצה ו/או במהלך הקמת הקבוצה ו/או אצל מנהל הקבוצה, פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.

4.3.14. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך השירות ו/או ניהולו באופן תקין.

4.3.15. החברה תפרסם הודעה על ביטול יצירת הקבוצה, בהתאם לשיקול דעתה, ו/או תשלח הודעה בהתאם לשיקול דעתה, על ביטולה לחברי הקבוצה בדוא"ל שמסרו בעת הצטרפותם לשירות.

4.3.16. במקרה של ביטול השירות כמפורט בסעיף זה, תבוטל השתתפות חברי הקבוצה ובהתאם יושב להם כספם. כמו כן, לחברה שמורה הזכות למנוע מחברי הקבוצה ומנהל הקבוצה השתתפות חוזרת בשירות החברה מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותה ע"פ כל דין, ולא תהא לחברי הקבוצה ו/או מנהל הקבוצה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

4.3.17. במידה וחיוב כרטיס האשראי שלך לא יצלח, לא תוכל להשתתף בקבוצה.

4.3.18. הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת הרשמתך לאפליקציה ו/או לשירות.

4.4.    ביטולי תשלום במתנה המשותפת

4.4.1.    הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול הצטרפות לקבוצה והתשלום אשר הועבר למנהל הקבוצה.

4.4.2.    ביטול הצטרפות לקבוצה והתשלום אשר הועבר למנהל הקבוצה, יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.

4.4.3.    לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), כמפורט בסעיף 12 להלן, ולציין את פרטי חבר הקבוצה, כולל מספר תעודת זהות ופרטי הקבוצה.

4.4.4.    רק חבר הקבוצה המשלם, יכול לבטל את הצטרפותו לקבוצה והתשלום אשר הועבר אליה.

4.4.5.    בכפוף לכך שלא נרכש השובר על ידי מנהל הקבוצה ושלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום שהועבר על ידך.

4.4.6.    עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

4.5.    יציאה מהקבוצה

4.5.1.    עד למועד שבו אישרת תשלום, תוכל להסירך מקבוצה באופן עצמאי באמצעות לחיצה על כפתור הסרה מהקבוצה.

4.5.2.    לאחר מועד אישור התשלום, הלקוח המבקש להתנתק מהשירות יפנה לשירות הלקוחות של החברה ויבקש את הסרתו מהשירות. ביטול השירות לא יגרע מהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש ולא יביא לביטול פעולות שביצע תוך שימוש בשירותי החברה, טרם ביטול השירות, אלא אם סוכם בין הלקוח לחברה אחרת.

5.      אספקת המוצרים

אספקת המוצרים/השירותים אשר יירכשו באמצעות השוברים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באפליקציה. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באפליקציה. מובהר כי האמור לעיל מתייחס למוצרים ו/או שירותים אשר נרכשים באמצעות שוברי החברה, זאת בשונה מהמקרים המפורטים בסעיף 8 להלן.

6.      עלות השירות

6.1.    השימוש באפליקציה הינו ללא עלות.

6.2.    כל לקוח יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של השובר. שווי השובר כולל מע"מ כדין.

6.3.    בכל מקרה ובכל זמן החברה רשאית לשנות זאת ולגבות עמלת שירות מהלקוח. מובהר, כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באפליקציה.

7.      מימוש השובר

7.1.    לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. על אף האמור, שובר כסף ניתן לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הנקוב בו כדין.

7.2.    ניתן להעביר את ביצוע רכישת השובר בבית העסק המסויים שבו בחר הלקוח לביצוע רכישת השובר, לבית עסק אחר בשווי זהה, באישור החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ניתן להעביר שובר שפג תוקפו. לשם ביצוע ההעברה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.

7.3.    לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

7.4.    החברה ובית העסק לא יהיו אחראים לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

7.5.    לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

7.6.    לא ניתן יהיה לשלם באמצעות השובר עלויות טיפול ומשלוח.

7.7.    השובר אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.

7.8.    תוקף השובר יהיה בהתאם לדין ובכל מקרה לא פחות מ- 24 חודשים, כאשר תוקף השובר יצוין בתנאי השובר הרלוונטי.

7.9.    על אף האמור בסעיף 7.8 לעיל, תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ-24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.

7.10. השובר יכובד בבתי העסק המפורטים בשובר, במסגרת פעילותם בישראל בלבד.

7.11. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.

7.12. חובה על הלקוח שהזמין שובר הכרוך בפעילות או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מבצע הפעילות יום לפני התאריך המתוכנן על מנת לוודא מזג אויר ותנאים טכניים.

7.13. עדכונים ושינויים – בתי העסק באפליקציה עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת שובר, יש להתעדכן באפליקציה.

8.      מוצרים פיזיים שאינם שובר

8.1.    הצעות ספקי מוצרים פיזיים

8.1.1.  האפליקציה עשויה לכלול מגוון הצעות רכישה של מוצרים פיזיים שונים, שאינם שוברים (להלן: "הצעות מוצרים פיזיים"). החברה תהיה רשאית לקבוע את פרקי הזמן שבהם תוצג כל הצעת מוצרים פיזיים ו/או  להוסיף ו/או לגרוע ממגוון הצעות המוצרים הפיזיים שתוצגנה באפליקציה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל ספק הצעות יהיה רשאי לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את כמות היחידות המוצעות במסגרת הצעת המוצרים הפיזיים שהוצעה על ידו וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות ו/או את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.

מובהר כי ייתכן ולא כל הצעות המוצרים הפיזיים תוצגנה לכל המשתמשים. 

8.1.2.  ביחס לכל אחת מן הצעות מוצרים פיזיים, יצוינו, ככל שניתן, השם של ספק המוצר ו/או השירות, תיאור המוצר ו/או השירות, פרטי אחריות ואספקה, מחיר מכירה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים. מובהר כי כל הפרטים כאמור יוצגו באפליקציה כפי שהתקבלו על ידי החברה מספק ההצעות, בלא כל אחריות של החברה לגבי נכונות המידע כאמור. ככל שהמשתמש יבקש לקבל מידע נוסף על המוצרים ו/או השירותים המוצגים במסגרת ההצעות באפליקציה, יהיה עליו לפנות לספק ההצעות הרלוונטי.

8.1.3.  מובהר כי כל המוצרים והשירותים במסגרת הצעות מוצרים פיזיים מוצעים על ידי ספקי ההצעות, וכל פרסום ו/או הצעה באפליקציה מוצגים כפי שנמסרו לחברה על ידי ספקי ההצעות. בהתאם, מובהר כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת הצעות המוצרים הפיזיים באפליקציה ו/או לאספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או לטיבם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש וכל דבר הקשור לאלו, תחול על ספקי ההצעות בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר לאמור לעיל.

8.1.4.  מובהר כי אין בהצגה ו/או בהצעה של מוצר ו/או שירות כלשהו באפליקציה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י החברה ו/או מי מטעמה.

8.2.    אספקת הצעות המוצרים הפיזיים

8.2.1.  האחריות לאספקת המוצרים ו/או השירותים הנרכשים מספקי הצעות המוצרים הפיזיים בעקבות הצעות המוצגות באפליקציה, מוטלת על ספקי הצעות המוצרים הפיזיים בלבד.

8.2.2.  אספקת מוצרים ו/או שירותים כאמור תעשה על פי בהתאם למדיניות המשלוחים ו/או ההובלה ו/או האיסוף של כל ספק הצעות מוצרים פיזיים.  

8.2.3.  בעת אספקת המוצר רשאי ספק הצעות המוצרים הפיזיים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר ואולם אין כל חובה בנוכחות בבית לצורך קבלת המוצר ו/או השירות, למעט אם הדבר נכתב במפורש בעמוד המוצר, טרם רכישתו.

8.3.    אחריות בגין המוצרים הפיזיים

8.3.1.  החברה אינה היצרן ו/או היבואן ו/או הספק של המוצרים ו/או השירותים המוצגים בהצעות המוצרים הפיזיים. בהתאם, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה, החברה אינה אחראית למתן שירות ו/או אחריות למוצרים ו/או השירותים המוצגים באפליקציה. האחריות בגין כל האמור, ככל שקיימת, תחול באופן בלעדי על ספקי הצעות המוצרים הפיזיים, וכל טענה ו/או דרישה של משתמש בקשר עם איזה מאלו, תופנה אך ורק לספק הצעות המוצרים הפיזיים הרלוונטי.

8.3.2.  מובהר כי החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

8.3.3.  נפלה טעות הקלדה חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו ו/או במחיריהם כפי שמוצגים באפליקציה, לא יחייב הדבר את ספק ההצעות המוצרים הפייזים ו/או את החברה.

8.3.4.  תמונות המוצרים באפליקציה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות, כולן או חלקן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

8.3.5.  משתמש יהיה רשאי לבטל כל עסקה שביצע עם ספק הצעות בעקבות איזו מהצעות המוצרים הפיזיים, בהתאם למדיניות הביטולים של ספק הצעת המוצרים הפיזיים הרלוונטי.

8.3.6.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הודעת הביטול תימסר באופן שייקבע על ידי ספק ההצעות הרלוונטי.

9.      אחריות

9.1.    החברה לא תהיה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש השובר, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. החברה תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר AS-IS.

9.2.    החברה אינה אחראית להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.

9.3.    החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות האפליקציה שוברים למוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, החברה אינה היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות השובר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתנאי השימוש, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות השוברים שנרכשו באפליקציה לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או הקמעונאים.

9.4.    החברה אינה אחראית לתוכן השוברים, לתנאיהם, למימושם או לכיבודם על ידי הקמעונאי. האפליקציה מהווה פלטפורמה בה מציעים הקמעונאים השונים לגולשים לרכוש שוברים אצלם.

9.5.    האפליקציה אינה מספק מוצרים או שירותים כלשהם והחברה אינה אחראית על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת שוברי קנייה של קמעונאים שונים.

9.6.    המוצרים ו/או שוברים ו/או שירותים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת באפליקציה אינם מסופקים על ידי החברה אלא חובת אספקתם מוטלת על הקמעונאים השונים המציעים ועליהם בלבד.

9.7.    תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באפליקציה הינו באחריות הקמעונאים המתארים ו/או מוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על החברה.

9.8.    תנאי מימוש השובר הינו באחריות החברות הקמעונאיות המפרסמות באפליקציה, ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השובר על ידי החברה הקמעונאית המפרסמת את אפשרות רכישת השובר באפליקציה.

9.9.    הקמעונאים ו/או החברות המופיעים באפליקציה, התחייבו כלפי החברה והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באפליקציה, אך החברה אינה ערבה לאמינות המידע ומידת דיוקו.

9.10. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, והחברה לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו ללקוח ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות החברה ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.

9.11. החברה לא אחראית להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

9.12. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ו/או בחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באפליקציה. החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באפליקציה עצמה על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

9.13. החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באפליקציה. המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת כל ציוד הנדרש, ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באפליקציה ולכל העלויות הכרוכות בכך.

9.14. אחריותם של עובדי החברה, מנהליה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באפליקציה, מוגבלת בזאת לאספקת השוברים ללקוח בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.

9.15. הלקוח מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באפליקציה, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של הלקוח, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים באפליקציה ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע ללקוח כי החברה הסכימה להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי הוא מסתמך על כך.

9.16. החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באפליקציה אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור הלקוח, לכל שימוש שייעשה על ידי הלקוח באפליקציה, לרבות בתכנים ובשירותים שבאפליקציה, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של הלקוח על האפליקציה ו/או התכנים והשירותים שבאפליקציה. אין לבצע שום עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על השירותים והתכנים שבאפליקציה, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

9.17. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באפליקציה לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכות החברה, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

10.   אחריות כללית בגין פעילות האפליקציה

10.1. השירות באפליקציה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

10.2. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של האפליקציה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת ששירותי האפליקציה לא יופרעו, יופסקו או ייקטעו, או שיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות והכל- בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל החברה או מי מספקיה.

10.3. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

11.   דרכי פנייה לחברה (שירות לקוחות)

11.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באפליקציה ובהפקת השוברים תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במספר: 03-3737117 פקס: 03-6060138 שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 08:00 - 21:00 ובימי שישי 08:00-13:00. כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  buymeservice@buyme.co.il.

11.2. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אליו.

12.   מדיניות ביטולים והחזרה

12.1. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על החברה לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר.

12.2. ביטול רכישת שובר מהאפליקציה יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן העוסקות במכר מרחוק.

12.3. לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), כמפורט בסעיף 11 לעיל, ולציין את פרטי הרוכש, כולל מספר תעודת זהות ופרטי השובר.

12.4. רק הלקוח המשלם את השובר יכול לבטל את רכישת השובר.

12.5. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 100 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 5 ₪. אם שווי השובר הינו 1200 ₪, אזי ישלם הלקוח דמי ביטול של 60 ₪.

12.6. עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

12.7. כיבוד השובר שנרכש הינו באחריות בית העסק, ולא החברה. במקרה בו בית העסק לא יכבד שובר, יוכל הלקוח להחליף את השובר בשובר לבית עסק אחר ובסכום זהה. יש לעיין מעת לעת בעדכונים ושינויים באתר החברה.

12.8. עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.

13.   אבטחת מידע וסודיות

13.1. החברה תפעל, כמיטב יכולתה, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם לעיל, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.

13.2. החברה, מנהליה, עובדיה, כל הפועלים מטעמה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של החברה.

13.3. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה במועד הרישום לאפליקציה ו/או הנובעים מפעילותו באפליקציה ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של החברה. ברישומו לאפליקציה ושימוש בה המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור.

13.4. מעבר לשימוש הנ"ל החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך. אולם, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באפליקציה, לרבות בשירותים ובתכנים שבאפליקציה, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באפליקציה; 7) להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באפליקציה לתחומי ההתעניינות שלך; 8) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה; 9) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ותחשוף החברה מידע אישי אודות הלקוח, תעשה החברה את כל המאמצים שביכולתה לעשות זאת תוך שמירה על פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.

13.5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאפליקציה נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה (ככל שתקבע בבית המשפט) של החברה.

13.6. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר משתמשים באפליקציה, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האפליקציה והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

14.   דיוור ישיר ודברי פרסומת

14.1. הפרטים שתמסור בעת הרשמתך לאפליקציה  או פרטים שנמסרו על ידי צדדים שלישיים שרכשו עבורך שובר, ישמשו אותנו למשלוח דיוורים ישירים (פרסומים מותאמים אישית) ודברי פרסומת אחרים, באמצעי מדיה שונים, כגון דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר (SMS).

14.2. להפסקת קבלת עדכונים ודברי פרסומות (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982,ב-SMS ובדוא"ל או מחיקת מידע שהוביל לפרסום המותאם אישית בנסיבות מסויימות פנה לכתובת  buymeservice@buyme.co.il

14.3. בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

14.4. בנוסף, הסרה מפרסום מותאם אישית אין משמעה הסרה מפרסום אחר. לכן, יתכן שגם לאחר בקשת הסרה מפרסום מותאם אישית תמשיך לקבל פרסומות שאינן מתאימות לך באופן אישי.

15.   מידע המתפרסם באפליקציה

15.1. אין בחומר המתפרסם באפליקציה, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באפליקציה, כל התחייבות לביצוע עסקה כלשהי ו/או להענקת טובת הנאה כלשהי לאדם כלשהו.

15.2. אין בחומר המתפרסם באפליקציה, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באפליקציה, משום התחייבות כלשהי מאת החברה לאמיתות תוכן הדברים, אשר מועלים לאפליקציה על פי מידע המתקבל אצל החברה ו/או למיטב ידיעת החברה.

15.3. המידע המפורסם באפליקציה כפוף לתקנון החברה ו/או לתקנוני מבצעים ובכל מקרה של טעות או סתירה, האמור בתקנון החברה הוא הקובע.

16.   מידע אודות מיקומך

16.1. האפליקציה זקוקה למידע אודות מיקומך, וזאת על מנת שתוכל ליהנות מהשירותים באופן המירבי. המידע אודות המיקום אומנם מגיע לידי החברה, בהתאם להסכמתך בעת הורדת האפליקציה, אך היא אינה שומרת אותו במאגרי המידע שלה, אלא לטובת מטרות מוגדרות הנגזרות מהשימוש באפליקציה.

16.2. החברה אינה מעבירה מידע המאפשר לשייך בקלות את המידע אודות נתוני המיקום שלך, אליך אישית.

16.3. קביעת המיקום בשירות מתבססת על מערכת קביעת המיקום של מערכת ההפעלה של המכשיר הסלולרי בו מותקנת האפליקציה, המשתמשת בשיטות שונות לקביעת המיקום, כולל באמצעות מקלט GPS של המכשיר הסלולרי.

16.4. הפסקת איסוף נתוני מיקום אפשרית באמצעות שינוי הגדרות המערכות במכשיר הסלולרי שברשותך.

17.   קניין רוחני

17.1. האפליקציה, התכנים (כולל תמונות) וסימני המסחר הם קניין רוחני של החברה, של ספקיה ושל צדדים שלישיים. אין לעשות בהם כל שימוש אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים אלה. כל הזכויות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים, באפליקציה וכל העותקים ממנה הם רכושה של החברה ו/או ספקיה. זכויות אשר אינן מוקנות בזאת במפורש שמורות לחברה.

17.2. חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או תרגום של האפליקציה ושל התכנים שיופיעו באפליקציה מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, מוצרים, מלל, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן: "התכנים")  ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש הפרטי ובין אם למטרות מסחריות.

17.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור.  מובהר כי אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.

17.4. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך, עותקי האפליקציה, או לשנותם. אין להפיץ (בין בתמורה ובין שלא בתמורה) עותקים מהאפליקציה לצד שלישי כלשהו. חל איסור מוחלט לבצע באפליקציה פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל את האפליקציה.  אין לעקוף אמצעי הגנה; אין לגשת לממשקי API כדי לאפשר גישה לשירות שלא באמצעות האפליקציה.

17.5. החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באפליקציה, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש או בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באפליקציה ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באפליקציה.

18.   שיפוי

18.1. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באפליקציה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

19.   שונות

19.1. הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

19.2. הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

19.3. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותה של מהחברה מעמידה על זכותה כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותה.

19.4. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.