privacy

מדיניות הגנת פרטיות BUYME

כללי:

חברת חברת ביי-מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514480276 (להלן: "BUYME" או "החברה") מפעילה את אתר האינטרנט http://www.buyme.co.il, המשמש כאתר המאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש שוברים של ספקים שונים ובתי עסק המשתנים מעת לעת, בצורה קלה ונוחה. אנו ב-BUYME פועלים על פי חוקי מדינת ישראל, ובכללם בהתאם לדיני הפרטיות החלים על המידע האישי שאנו אוספים אודות לקוחותינו.

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות שלנו נועדה כדי ליידע אותך לגבי סוג המידע שאנו אוספים אודותיך באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים שאנחנו מספקים (להלן: "השירותים"), לרבות רכישת שוברים של מגוון מוצרים ושירותים מבתי עסק, כגון מוצרי אופנה וביגוד, מוצרי טיפוח, נופש, תרבות ופנאי, הסעדה, בריאות ועוד; הדרכים בהן החברה אוספת את המידע; האמצעים אותם החברה נוקטת כדי לאבטח את המידע וכן השימושים המבוצעים במידע והאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לשימוש במידע אודותיך. לא נסחור במידע ולא נעבירו לאחרים, למעט כאמור במסמך זה.

איסוף המידע כמפורט להלן, ושמירתו במאגר המידע של החברה, נדרש לטובת מטרות תפעוליות הנחוצות לשם מתן שירות מיטבי ואספקת השירותים עבורך על ידינו, וכן על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות"), ולשאר ההוראות החוקיות אשר חלות עלינו. חשוב לנו לציין כי אינך חייב מבחינה חוקית למסור את המידע המבוקש, אך ללא המידע לא נוכל לטפל בפנייתך.

במקרה שנמסור לך הוראות נוספות ו/או מידע אודות פרטיותך, בין היתר במסגרת ביצוע עסקה לרכישת שובר או בעת גלישתך באתר החברה, המידע במסמך מדיניות זה נוסף על כל הוראה ו/או מידע כאמור.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר זה מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.


איזה מידע אישי אנו אוספים עליך?

על מנת לשמור על פרטיותך ככל הניתן, אנו אוספים עליך רק מידע אישי הנדרש לנו כדי לספק לך את השירותים והמוצרים שלנו. המידע האישי שאנו אוספים עשוי לכלול את הפרטים הבאים:

·         מידע מזהה ופרטי התקשרות כגון שם ומספר טלפון, מספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני.

·         פרטים אודות אמצעי התשלום בו תעשה שימוש.

·         מידע הכלול בתשובות שניתן לשאלות שתישאל לצורך זיהוי אישי ואבטחה באתר, או במסגרת מילוי סקרים.

·         תמונת פרופיל וכל מידע אחר המפורסם בפרופיל הציבורי שלך בפייסבוק (במקרה בו בחרת להתחבר לשירות החברה באמצעות חשבון הפייסבוק שלך).

·         מידע הקשור לאופן מימוש השובר על ידך (לרבות זהות בית העסק והמועד בו בחרת לממש את השובר)

·         מידע הנדרש לצורך מניעת תרמיות והונאות

·         מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

 

אם אתה מספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה, עובדים בחברתך) או בשמם, דע כי עליך לפעול לפי הוראות הדין בעניין ובפרט, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

שים לב, החוק מגן גם על פרטיותם של ילדים. כבד את החוק ואת ילדיך, קבל את הסכמתם לאיסוף מידע כפי שמתואר במדיניות זו, והדרך אותם בשימוש בטוח בשירותים.

 

שימוש במידע:

מטרות השימוש במידע כוללות, בין השאר, את אלו:

·         מתן אפשרות לשימוש בשירותים המוצעים על ידינו והצעת הצעות בקשר אליהם.

·         תקשורת עמך ועם אחרים בקשר לשירותים שלנו, לרבות מתן האפשרות לשנות, לתקן ולבטל שירותים שאנו מספקים לך.

·         פרסום ושיווק מטעמנו, מסירת מידע על מוצרים ושירותים שאנו מספקים בשיתוף עם צדדים שלישיים, כולל מידע המותאם לך אישית (ראה מידע נוסף לגבי אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר, בהמשך).

·          טיוב המידע אודותיך המצוי אצלנו.

·         התאמת את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

·         ציות לדרישות חוקיות, היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.

·         הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.

·         קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית, מניעת הונאות ותרמיות, והתאוששות מאסון ושמירת רשומות ומסמכים.

·         תפעול ושיפור השירותים והמוצרים שלנו, כולל ביצוע מחקרי שוק וסקרים, ניתוחים סטטיסטיים, לרבות פענוח השימושים אותם מבצעים לקוחותינו ברשת, בשירותים ובמוצרים שלנו, בחינת מספר המבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיוצ"ב.

·         תפעול שוטף והעשרת התוכן של האתר, ביצוע פעולות ניהול ובקרה למערכות.

·         טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון במידע ולתיקונו.

 

העברת מידע:

אנו עשויים להעביר את המידע שברשותנו לצדדים שלישיים, לרבות חו"ל. המידע יועבר אך ורק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, בהתאם להוראות הדין ועל פי הרשאותיך, ובכפוף לאמור במדיניות זו. זאת, בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על המידע בדיוק באותו האופן בו אנו שומרים עליו. יחד עם זאת, יובהר כי במקרים בהם יועבר המידע במסגרת היענות לצווים שיפוטיים ו/או על פי דרישת רשויות אכיפת החוק, כפי שיפורט להלן, נשתדל לדאוג כי פרטיותך תישמר במידת האפשר, בהתאם לנסיבות המקרה. 

החברה עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור, כמפורט להלן:

·         בתי עסק ו/או ספקים ו/או ספקי משנה ו/או באמצעות קבלני מיקור חוץ, עמם נשתף פעולה כחלק משירותינו ובמסגרת פעילות בה תוכל להשתתף ולקבל שירות. המידע יועבר אליהם לשם השלמת השירות המסוים;

·         קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות;

·         צדדים שלישיים המספקים לנו שירותי מניעת תרמיות והונאה בביצוע עסקאות, כגון חברת Riskified. לפרטים נוספים אודות סוגי המידע המועברים לחברה זו ולשימושים הנעשים במידע תוכל לעיין במדיניות הפרטיות שלה, בכתובת: https://www.riskified.com/privacy/;

·         רשויות אכיפת החוק, במקרה שתבצע באתר פעילות החשודה כנוגדת את הוראות הדין ו/או את הוראות תנאי השימוש לאתר, ובמקרה שנידרש לספק מידע על אודותיך על פי צו שיפוטי. כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים) ובמסגרת העברת מידע לחברות שירות נתוני אשראי;

·         אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו;

 

אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר:

אתה מסכים שנשתמש בפרטי הקשר אותם מסרת לנו, על מנת שניצור איתך קשר, ונשלח לך דיוורים בנושאים שונים ובאמצעי קשר שונים, כגון דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, הודעות מוקלטות, הודעות SMS, פקס ואמצעים אחרים.

עומדת לרשותך הזכות להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981), ולבקש שלא נשלח אליך דבר פרסומות (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) באמצעות פנייה לכתובת info@buyme.co.il במסגרת בקשתך זו, הקפד לציין את אמצעי הקשר אליו אנחנו שולחים לך את הפרסומות אותן אינך מעוניין לקבל, אחרת ייתכן שמערכותינו לא יהיו מסוגלות להסיר אותך מהרשימה. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

יחד עם זאת, אף לאחר בקשת ההסרה, ייתכן כי יישלחו אליך בכל אמצעי תקשורת דיוורים ופרסומות שאנו חייבים לשלוח לך על פי דין או שמותר לנו לפרסם גם ללא הסכמתך.

 

קישורים (Links)

קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים הכלולים במדיניות פרטיות זו אינם נמצאים באחריותנו, ואין לנו כל שליטה על אבטחת המידע שלהם ו/או השימושים שהם יעשו במידע שייאסף כתוצאה מכניסתך אליהם.  

 

קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר

במסגרת השימוש באתר או בשירותים הנלווים לו, החברה מבצעת תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של מידע אודות הגלישה שלך באתר. ייתכן כי בעת שימושך באתר נעשה שימוש בcookies, שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך, אולם אלה אינן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע כל פעולה שהיא במחשבך.

על ידי הקוקיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניותיך החוזרות לאתר, ובכך מתאפשר לנו להעניק לך שירות מהיר ויעיל, להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ולחסוך לך זמן הכרוך במילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אשר כבר מצויים בידינו.

כמו כן, באמצעות הקוקיות אנו אוספים מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) בו אתה עושה שימוש, כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר ושיפור שירותינו.

אנו עשויים להשתמש במשואות רשת Web beacons וטכנולוגיות דומות אחרות, בין השאר כדי לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דוא"ל ועל מנת למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו, וכדי לשפר את השימוש באתר.

 

אבטחת מידע והצפנה

על מנת לאבטח את המידע ולהצפינו, החברה נוקטת אמצעי אבטחה סבירים התואמים, את הסטנדרטים הנהוגים והמקובלים באינטרנט. עם זאת, מערכות ונהלים אלו לא מעניקים ביטחון מוחלט והחברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. כל עוד החברה תנקוט אמצעי אבטחה סבירים ונהלים כאמור, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בעקבות כך.

בנוסף, למען אבטחתך המירבית, אנו מציעים גם לך לנקוט אמצעי אבטחה. למשל, עדכן אותנו אם שינית אמצעי קשר שמסרת לנו, על מנת שדיוורים חשובים ורגישים יגיעו ליעדם. בנוסף, אנו ממליצים לך להתקין הגנה מפני ווירוסים ברשת האינטרנט באמצעי בו הנך משתמש.

 

עיון במידע:

כדי לעיין במידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב למוקד השירות בדואר אלקטרוני בכתובת info@buyme.co.il, ולפעול בהתאם להנחיותינו על מנת שנוכל לוודא את זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.


מחיקת מידע:

תוכל לבקש את מחיקתך מדיוור ישיר כמפורט למעלה. במקרים מסויימים, זכותך לבקש מחיקה של מידע נוסף. מחיקת מידע תתאפשר בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה במקרים בהם הוא אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות.


הפסקת עיבודי מידע:

המידע שמסרת לנו או שנאסף עליך מעובד בהתאם להסכמתך או בהתאם לאינטרסים הלגיטימיים שלנו. בכפוף לדין, זכותך שלא למסור לנו מידע אישי וכן לבקש מאיתנו להפסיק עיבודי מידע שאינם חלק מאספקת השירותים שלנו או שאינם נדרשים לשם שמירה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. על מנת לעשות כן, תוכל לפנות לשירות הלקוחות שלנו. יחד עם זאת, מבלי למסור לנו פרטים מסוימים, ייתכן ולא תוכל להירשם לאתר החברה ו/או לקבל מאיתנו שירותים.

רוצה לתת גם וגם?

לא צריך לבחור

עם סופר שובר, מי שיקבל את המתנה יבחר בעצמו את מה שהכי מתאים לו

מתאים לי בול

מתאים לך להשקיע בעובדים?

יש לנו מתנות שישמחו אותם באמת

מה יותר מוצלח מלתת לעובדים לבחור בעצמם את המתנה?

מעניין, ספרו לי עוד

מה הכי הולך היום?

הכי נמכרים

ללכת על בטוח עם ה-Gift Cards הכי פופולאריים שתמיד עובדים

טרנדים זה אני

מזל טוב! זה בן או בת?

מתנה ליולדת

בעצם לא משנה, מיד מגיעה ליולדת מתנה מפנקת

אני רוצה מתנה לאמא טרייה