אתגר השרשרת בלינקדאין

תקנון פעילות לינקדין "BUYME"

1.   כללי ונספחים:

1.1.     תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה של המשתתף לכל האמור בו.

1.2.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

1.3.     הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות גם לנקבה.

1.4.     בעצם ההשתתפות, מצהיר ומאשר המשתתף, כי קרא תקנון זה בעיון וכי הוא מסכים לכל האמור בו ומקבל על עצמו את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותו.

1.5.     ההשתתפות בפעילות על ידי משתתף נעשית על אחריותו, והוא מתחייב לשפות ולפצות את BUYME, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן בגין כל טענה, בקשר עם השתתפותו.

נספח א' לתקנון – מפרט הפרסים

נספח ב' לתקנון – אישור קבלת פרס

2.   הגדרות:

2.1.     "BUYME"- ביי מי טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. 514480276.

2.2.     "הפרס/ים"- פרס שיחולק בהתאם להוראות סעיף 4 לתקנון זה;

2.3.     "הפעילות"-תחרות נושאת פרס כמתואר בסעיף 3 לתקנון זה;

2.4.     "משתתף" ו/או "משתתף זכאי" ו/או "משתתפי הפעילות"-בגיר מעל גיל 18, אשר משתתף בפעילות בהתאם להוראות תקנון זה;

2.5.     "עמוד הרשת החברתית"- עמוד ה-LINKEDIN של BUYME בדומיין https://il.linkedin.com/company/buyme;

2.6.     "הפרסום"- פוסט (POST) שיפורסם על ידי BUYME בעמוד הרשת החברתית ביום 09/08/23 במסגרתו יוצע לגולשים בעמוד הרשת החברתית לקחת חלק בפעילות- תחרות "אתגר השרשרת" בהתאם להוראות תקנון זה, ככל שהינם משתתפים זכאים (להלן: "פוסט הפעילות").

3.   השתתפות בפעילות:

3.1.     במסגרת הפעילות, תפרסם BUYME, בעצמה את פוסט הפעילות בעמוד הרשת החברתית, במסגרתו תזמין BUYME את המשתתפים הזכאים להשתתף בפעילות.

3.2.     לצורך ההשתתפות ובהתאם להנחיות שיפורסמו בפוסט, על המשתתפים הזכאים להגיב לפרסום ולתייג אדם נוסף (להלן: "התגובה").

3.3.     התגובה שתניב את מספר המתייגים הרב ביותר (דהיינו, אדם שתוייג על ידי אדם אחר, אשר תייג אדם נוסף וכן הלאה) (להלן: "התגובה הזוכה") עד למועד סיום הפעילות ביום 16/08/23, וכלל המגיבים על התגובה יזכו כל אחד בשובר BUYME ALL בשווי 100 ₪  (להלן:"הפרס").

3.4.     מובהר כי במסגרת כל תגובה, יהיה רשאי המגיב לתייג אדם אחד בלבד. תגובה אשר תכלול מספר מתוייגים על ידי מגיב תפסול את זכאות התגובה וכלל המגיבים לה לזכות בפרס בגין התגובה.

3.5.     לאחר מועד סיום הפעילות BUYME תפנה אל כלל המגיבים בתגובה הזוכה ותבקש את פרטיהם על מנת לשלוח אליהם את הפרס.

3.6.     בעצם כתיבת התגובה בפוסט הפעילות ו/או התגובה לתגובה, מסכים המשתתף כי BUYME תהיה רשאית לפרסם את התגובה שלו ואת כלל התגובות בקשר איתה בעמוד הרשת החברתית ובכל מקום אחר שזו תחליט.

3.7.     בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה ו/או זכה כבר בפרס באיזה מהימים בתקופת הפעילות, תהא BUYME רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או את זכייתו בפרס. המשתתף מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד BUYME ו/או מי מטעמה, לרבות חברי ועדת הפרס.

3.8.     בהשתתפות המשתתף בפעילות הוא מתחייב בזאת כי התגובות לא יכילו אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים, לשון רע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי.

3.9.     BUYME שומרת על זכותה למנוע ו/או להפסיק השתתפות של משתתף כלשהו בפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

3.10.   בעצם ההשתתפות בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא עומד בכל התנאים המפורטים בסעיף 2.6 לעיל, כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון וכי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

4.   מהלך הפעילות ופרסים

4.1.     עצם העלאת התגובה, התיוג בה והשתתפות בפעילות בהתאם לתקנון זה, מהווה אישור והצהרה של המשתתף, כי הוא לא פוגע בפרטיות או בזכויות של צד ג', ובאחריותו הבלעדית של המשתתף וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד כך והוא יהיה אחראי לכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד BUYME ו/או מי מטעמה בעניין זה. BUYME אינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עלול להיגרם למשתתף ו/או מי מטעמו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

4.2.     הפרס יועבר לזוכים בכפוף לחתימה על נספח ב' לתקנון זה.

4.3.     למען הסר כל ספק יובהר, כי לא ניתן יהיה להמיר את הפרס בכל פרס ו/או תמורה אחרת וכי מימוש הפרס יהיה אפשרי רק במועד מימוש הקופון.

4.4.     ל-BUYME ו/או מי מטעמה לא תהא כל מחויבות ו/או אחריות, מכל סוג שהיא, כלפי הזוכים לאחר מסירת הפרס לזוכים לרבות בגין אובדן הפרס, גניבתו ו/או שלמותו ו/או שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ו/או מימוש הקופון שלא במועד מימוש הקופון ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד BUYME ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

4.5.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו מי מהזוכים לא השיב לפניית BUYME, המבשרת על זכייתו, מכל סיבה שהיא, בתוך ____ ימים ממועד פניית BUYME אליו, יהיה ל-BUYME שיקול דעת בלעדי לבטל את הזכייה של אותו משתתף ו/או לעשות בפרס כראות עיניה ולא תשמע או תתקבל כל טענה מצד הזוכה אוכל משתתף אחר לעניין זה כנגד BUYME ו/או מי מטעמה.

4.6.     BUYME תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהשתתף בפעילות תוך כדי מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין ו/או שאינו על פי הוראות תקנון זה או שאינו משתתף כשיר, מכל בחינה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.7.     מובהר כי הפרס כולל רק את המוצר המוענק כפרס וכל יתר ההוצאות שיוציאו הזוכים במסגרת מימוש הפרס תהיינה באחריות הזוכים בלבד ועל חשבונם.

4.8.     BUYME רשאית להחליף או לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ולזוכים לא תהיינה טענות לגבי פרס חלופי כאמור.

5.   מדיניות פרטיות:

5.1.     בעצם השתתפותו בפעילות מאשר המשתתף כי כל הפרטים אשר נמסרו על ידו במהלך הפעילות (להלן: "המידע") ישמשו את BUYME ו/או מי מטעמה לצורך ניהול הפעילות ומסירת הפרסים, לרבות לצורך פרסום שמות הזוכים ואת דבר זכייתם במדיות שונות (לרבות בעמודי הרשתות החברתיות שלה), מבלי ששימוש שכזה ייחשב כפגיעה בפרטיות.

5.2.     המשתתף מאשר ומסכים לכך שמסירת המידע על ידו נעשית על פי רצונו החופשי ובידיעה שהמידע ישמש לצורך כאמור.

5.3.     BUYME עשויה לקבל ו/או לאסוף מידע אודות המשתתפים ולאחסנו במאגרי מידע שלה. מובהר בהקשרים אלה, כי (א) לא מוטלת על המשתתפים כל חובה שבדין למסור או לחשוף או למסור את פרטיהם (אך מובהר, כי מסירת/ חשיפת פרטים כאמור מתחייבת לשם השתתפות בפעילות וקבלת פרס במקרה של זכיה); וכן כי (ב) ידוע למשתתף ומוסכם עליו, כי BUYME עשויה לעשות שימוש בפרטים שיתקבלו ו/או שיאספו על ידה לצרכיה העסקיים, לאגור אותם במאגרי מידע (כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) וכן להעבירם לתאגידים קשורים לה (לרבות חברות אם וחברות אחיות) ולשותפים עסקיים, הכול בכפוף להוראות הדין; וכן כי (ג) BUYME תהא רשאית להעביר פרטים שנתקבלו אצלה ו/או נאספו על ידה אל מחוץ לגבולות המדינה.

5.4.     BUYME מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו על ידה, אין בהם כדי לשלול באופן מוחלט חדירה כאמור. לכן, BUYME אינה מתחייבת, כי השתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף בהקשרים אלה.

5.5.     מתן הפרסים נשוא תקנון זה עשוי להיות מסוקר באמצעי תקשורת שונים, לרבות לצורך קידום מכירות. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת והבלתי מותנית לפרסום שמו ולסיקור מסירת הפרס לידיו באמצעי תקשורת שונים, ללא כל תמורה.

6.   אחריות:

6.1.     BUYME ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת, כי הפעילות תתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות ו/או טעות מכל סוג שהיא, ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף בפעילות ו/או לא יזכה בפרס עקב טעות של BUYME, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד BUYME.

6.2.     BUYME ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתפים בקשר לפרס ואיכותו ו/או שביעות רצונם של הזוכים מהפרס ו/או כל עניין אחר בקשר עם הפרס ולא תהא חייבת למשתתף כל פיצוי ככל שהפרס אינו לשביעות רצונו, מכל סיבה שהיא.

7.   קניין רוחני:

7.1.     כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעות במסגרת הפעילות, הם קניינה של BUYME או קניינו של צד שלישי בו רשאית BUYME לעשות שימוש. BUYME אוסרת על המשתתפים הלקוחים חלק בפעילות לעשות כל שימוש בזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, ליצור יצירות נגזרות, על ידם או בשיתוף עם צד שלישי, בכל אמצעי שהוא, שלא בקבלת הסכמת BUYME מראש וכתב.

7.2.     בעצם העלאת התגובה מצהיר המשתתף כי הוא בעל זכויות היוצרים בתגובה שהעלה וכי אין בה לפגוע בכל זכות של צד שלישי.

7.3.     העלאת התגובה על ידי המשתתף לצורך האפשרות של פרסומה ברבים על ידי BUYME (בהתאם לשיקול דעתה של BUYME), נעשית על דעתו של המשתתף ועל אחריותו הבלעדית. המשתתף מתחייב לשפות את BUYME, ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - בגין כל טענה, תביעה שתועלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התגובה ו/או כל פעולה ו/או מחדל של המשתתף בקשר עם הפעילות.

7.4.     המשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לכך כי כל זכויות היוצרים בתגובה שהעלה יהיו בבעלות BUYME שתהיה רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה לרבות פרסומה, שינויה, עריכתה וכיוצ"ב. מובהר כי האמור לעיל מתבסס על האמור בתקנון זה ככלל ובסעיף 7.3 בפרט.

8.   שונות:

8.1.     העתק מהתקנון מופיע באתר האינטרנט של BUYME.

8.2.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור, אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של BUYME  ו/או מי מטעמה, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

8.3.     לא ישתתפו בפעילות עובדי BUYME ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

8.4.     BUYME שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת ו/או להאריכה מעבר לתקופה שנקבעה, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. BUYME תעדכן את משתתפי הפעילות בדבר שינוי התקנון כפי שיתפרסם מעת לעת ברשתות החברתיות.

8.5.     BUYME רשאית, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבטל אישור זכאות לפרס, אם לדעתה קיים חשש סביר שהמשתתף הפר הוראות תקנון זה או את הוראות הדין.

8.6.     בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

8.7.     BUYME רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק ו/או לבטל את הפעילות, לערוך בה כל שינוי לרבות שינוי בפרסים ו/או שינוי בתקופת המבצע ו/או בפרסי המבצע ו/או בתקנון זה בכל שלב משלבי הפעילות בהודעה מראש. למשתתפים לא תהא כל טענה בקשר להפסקת הפעילות ו/או לשינוי הפעילות כאמור.

8.8.     סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפעילות ו/או לפירוש הוראות תקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו.

8.9.     לא ניתן לערער על החלטות BUYME בהתאם לתקנון זה והכרעותיה הן סופיות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א' - סוגי הפרסים (בכפוף להוראות התקנון)

יום הפעילות

הפרס

מספר הפרסים מסוג זה

מספר הזוכים בפרס ביום הפעילות

מועד מימוש הקופון

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב' - כתב קבלת פרס

 

__ בחודש______ 2023

 

לכבוד

ביי מי טכנולוגיות בע"מ

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: כתב קבלת פרס - "___________________" (להלן: "הפעילות")

 

1.        אני הח"מ, ________________, ת.ז. ________________, מאשר/ת בזאת לקבל מידיכם ____________________ (להלן: "הפרס").

2.        ידוע לי, כי ביי מי טכנולוגיות בע"מ ו/או מי מטעמה, לרבות כל תאגיד הקשור לה, לא יישאו באיזו אחריות שהיא בקשר עם הפרס (לרבות לעניין טיבו ו/או התאמתו) וממילא גם לא יישאו בכל אחריות להפסד, נזק או הוצאה או אבדן הכנסה או נזק שייגרמו לי (אם חלילה יגרמו לי) ו/או למי מטעמי, במישרין או בעקיפין, בעטיו.

3.        הנני מתחייב/ת לשפותכם, מיד עם דרישתכם הראשונה, בגין כל הפסד, נזק, הוצאה או חסרון כיס שייגרמו לכם או לתאגידים קשורים לכם או לכל מי מטעמכם בקשר עם האמור במכתבי זה ובקשר עם הפרס.

4.        בחתימתי על מסמך זה הנני מוותר/ת מראש על כל טענה, דרישה, תלונה ותביעה כלפיכם בכל הנוגע לפעילות ולפרס.

5.        הנני מאשר/ת לכם לעשות, לפי שיקול דעתכם הבלעדי, שימוש בפרטיי האישיים, בין היתר לצרכים שיווקיים שלכם או של תאגידים קשורים לכם.

6.        ידוע לי כי (א) איני מחוייב לפי דין למסור לכם פרטים אודותי; וכן כי (ב) חברתכם והתאגידים הקשורים לה עשויים לשמר את פרטי במאגרי מידע שלהם; וכן כי (ג) חברתכם והתאגידים הקשורים לה עשויים לעשות שימוש בפרטי לצרכיהם העסקיים, הכל בכפוף להוראות הדין.

 

בכבוד רב ובברכה,

 

                                                                                                                                                                _________________