תנאי שימוש במערכת מוסדית

להלן תמצית תנאי השימוש במערכת הרכישה וההפצה של שוברי מתנה מאת חברת ביי מי טכנולוגיות בע"מ ("תנאי השימוש" ו-"ביי מי"), אשר מהווה תנאים עיקריים ותמציתיים בלבד בכל הקשור לשימוש במערכת ואשר אין בהם כדי למצות את כלל הוראות תנאי השימוש המפורטים במערכת ו/או לגרוע מאיזה מהוראותיהם.

הוראות תנאי השימוש באות בנוסף להוראות לתקנון והשימוש והגלישה באתר buyme.co.il ("התקנון" ו-"האתר") ובשירותים המסופקים בו הנוגעות לשימוש באתר על ידי משתמשי הקצה.

למונחים אשר נעשה בהם שימוש בתמצית זו תהא המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש.

1.     מנפיק שוברים ומנהל המערכת. המערכת והשוברים המונפקים בו מופעלים ומונפקים על ידי ביי מי.

2.     שימוש במערכת

א.   השימוש במערכת על ידי משתמש/לקוח כפופים, בין היתר: (1) לכשירותו של המשתמש לבצע פעולות משפטיות; (2) להיות המשתמש בן/בת 18 שנה ומעלה בעל הרשאה לבצע שימוש בכרטיס אשראי ישראלי בתוקף; ו-(3) לאישור התקנון ומדיניות הפרטיות של ביימי על ידי המשתמש בו.

ב.    השימוש בחלקים מסוימים במערכת מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש.

ג.    המוצרים והשירותים המוצעים באתר ובמערכת מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי בין במחיר מלא ובין בהנחה.

3.     הפסקת השימוש במערכת

ביי מי תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ובמערכת ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 9.4 לתנאי השימוש.

4.     עמידה בהוראות הדין

א.   הלקוח והמשתמש מתחייבים לפעול בשימוש במערכת וביחסיהם עם ביי מי התאם להוראות כל דין, ובין היתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח-2008 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות הנלוות אליו ("חוק הגנת הפרטיות").

ב.    הלקוח והמשתמש מתחייבים כלפי ביי מי כי כל נתון שיועבר בקשר להנפקת השוברים, כגון שמות עובדים, פרטי קשר של העובדים, כתובות מייל, מספרי טלפון וכיו"ב, נאסף והועבר אליה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, וכי יש בידיהם את כל ההסכמות הנדרשות לפי דין באופן המאפשר לביי מי לשלוח לעובד הודעת מייל ו/או הודעת SMS לבחירת שובר המתנה.

ג.    בכל מקרה, השימוש במערכת ובאתר ובשירותיו יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של ביי מי בלינק שלהלן – https://buyme.co.il/page/privacy.

5.     רכישת תקציב לשליחת מתנות

א.   לצורך טעינת תקציב לשליחת מתנות יידרש הלקוח למלא את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח.

ב.     ביי מי רשאית לעדכן את כמות המינימום והמקסימום של השוברים הניתנים לרכישה על ידי הלקוח.

ג.    תוקף לינק שיופק לבחירת שובר למשתמש הקצה, הינו 12 חודשים ממועד קבלתו על  ב- SMS ו/או בדוא"ל.

6.     עלות השימוש במערכת

א.    השימוש במערכת הינו ללא עלות.

ב.    בכל מקרה ובכל זמן ביי מי רשאית לשנות את ההוראה דלעיל ולגבות עמלת שירות מהלקוח. מובהר, כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באתר או במערכת .

7.     אופן מימוש השוברים

א.   שוברי מתנה ימומשו על ידי עובדי הלקוח בהתאם להוראות התקנון.

8.     אספקת מוצרים או שירותים. אספקת המוצרים/השירותים שנרכשו באמצעות שוברי מתנה (והאחריות בגינם) תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתקנון ובעמוד המכירה של השובר לגבי המוצר/שירות באתר.

9.     רשימת ספקים/בתי עסק. רשימת בתי העסק והספקים בהם ניתן לממש שובר מתנה תהיה כפי שיופיע בעמוד המכירה הרלוונטי של השובר לגבי המוצר/שירות באתר. רשימה כאמור עשויה להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה של ביי מי.

10.  תוקף השוברים

א.   תוקף שוברים כספיים שיירכשו באתר יהיה בהתאם לדין ובכל מקרה לא פחות מ 24 חודשים, כאשר תוקף השובר יצוין בתנאי השובר הרלוונטי.

ב.    בכפוף להוראות הדין, תוקפם של שוברי מתנה (קופונים) לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ-24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.

11.  הוראות לעניין אובדן אמצעי תשלום

במקרה בו יאבד שובר למשתמש סופי, ביי מי תפעל לשחזר את היתרה הצבורה בשובר שאבד או שנגנב לבקשת מי שנחזה בעיניה כמי שהחזיק כדין בשובר, למעט במקרים שבהם אין ביכולתה, במאמצים סבירים, לזהות את השובר של אותו מבקש לצורך שחזור היתרה כאמור, ובלבד שקיימת יתרה צבורה בשובר במועד שבו פנה המבקש כאמור.

12.  ביטול רכישת מוצרים ושירותים

על ביטול רכישת מוצרים ו/או שירותים שנרכשו מבית עסק יחולו תנאי הביטול באותו בית העסק והוראות הדין. על ביי מי לא תחול כל אחריות בקשר עם ביטול רכישת מוצר ו/או שירות מאת בית עסק.

 

תקנון מערכת מוסדית BUYME.CO.IL

1.    חברת ביי-מי טכנולוגיות בע"מ ח.פ. 514480276 (להלן: "BUYME" או "החברה" או "מנהלת המערכת") מפעילה את אתר האינטרנט http://www.buyme.co.il (להלן – "אתר BUYME" או "האתר") המשמש כאתר המאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש שוברים של ספקים שונים המשתנים מעת לעת, בצורה קלה ונוחה. אנו ב-BUYME פועלים על פי חוקי מדינת ישראל, ובכללם בהתאם לדיני הפרטיות החלים על המידע אשר הנך מעביר אודות עובדיך.

מובהר כי, הגדרת "האתר" לעיל תחול גם על כל מערכת, המערכת, תוכנה, עמוד נחיתה, באנר, מיני סייט וכל שינוי, פיתוח, עדכון ושדרוגים עתידיים שיחולו על אלו.

2.    התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש במערכת כהגדרתה להלן ובשירותים המסופקים באמצעותה. הגלישה והשימוש במערכת ובאתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה במערכת ואשר אושרה על ידך.

3.    הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך במערכת כהגדרתה להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות המערכת, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון.

4.    בכל מקום בתנאי שימוש אלו בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

5.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

6.    כמה הגדרות חשובות:

"שובר מתנה"

שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות, למעט ערך כספי, ובכפוף להוראות תקנון אתר BUYME ;

"שובר כסף"

שובר המעניק לרוכש זכות לקבל תמורתו את הערך הכספי שהוטען בו, ובכפוף להוראות תקנון אתר BUYME;

"שובר"

שובר מתנה או שובר כסף;

"הלקוח"

תאגיד עסקי/חברה או כל גוף מאוגד אחר, לרבות גוף אשר הוקם מכוח הדין, אשר מבצע שימוש בכל אחת ממערכות החברה לרכישת שוברי מתנה או שוברי כסף עבור עובדיו ו/או מנהלי הלקוח ו/או לקוחותיו ו/או ספקיו ו/או כל נמען אחר כפי שיוסכם בין הצדדים;

"נציג הלקוח"

נציג המוסמך מטעמו של הלקוח לחייב את הלקוח בהתחייבויות לפי תנאי שימוש אלו, לרבות התשלום בגין השוברים;

"משתמש"

נציג הלקוח העושה שימוש במערכת ובהתאם לתנאי שימוש אלו. בכל מקום הרשום "משתמש" הכוונה היא גם "לנציג הלקוח" יחד וההיפך.

"המערכת"

מערכת המאפשרת לנציג הלקוח לבצע רכישה והפצה של שוברי מתנה או שוברי כסף לעובדי הלקוח ו/או למנהלי הלקוח ו/או ספקי הלקוח ו/או לקוחות הלקוח ו/או כל נמען אחר כפי שיוסכם בין הצדדים בכפוף לתנאי שימוש אלו, תקנון אתר BUYME ומדיניות הפרטיות של BUYME;

7.    כללי

7.1. המשתמש זכאי לעשות שימוש במערכת  בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

7.1.1.   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

7.1.2.   למשתמש מלאו 18 שנים;

7.1.3.   המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

7.1.4.   המשתמש הינו נציג הלקוח כהגדרתו לעיל;

7.1.5.   המשתמש הינו בעל ו/או המורשה המוסמך לבצע שימוש בכרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי;

7.1.6.   המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

7.1.7.   המשתמש הסכים לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות של החברה.

7.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש במערכת, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה למערכת ולמשתמש במערכת לא תהיה טענה בעניין.

7.3. החברה רשאית לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

7.4. כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי המערכת, וכל שימוש במערכת על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.

7.5. תנאי השימוש מצויים באתר ובמערכת והינם חובה לעיון והסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי המערכת המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת לכל מטרה שהיא.

7.6. השימוש בחלקים מסוימים במערכת מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

 

8.    מדיניות ביטולים

8.1. מדיניות הביטולים של השימוש במערכת, כפופה לכל דין.

8.2. הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים או שירותים יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. BUYME לא תישא בכל אחריות בגין ביטול רכישת כל מוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר.

8.3. תקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה ללא הגבלה בזמן, כאשר, תנאי שימוש אלו ו/או כל עדכון שלהם, יהיו בתוקף בכל הזמנה, כניסת משתמש למערכת ו/או שימוש של הלקוח במערכת ו/או באתר.

8.4. שווי העסקה ותשלום בגינה, מהווה הסכמתך והתחייבותך לשווי העסקה כאמור. אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, החברה לא תשיב לך כל סכום בגין בקשתך לביטול שווי העסקה כאמור.

9.     תנאי השימוש במערכת

9.1. זכות השימוש במערכת הינה אישית למשתמש עבור הלקוח ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.

9.2. המוצרים והשירותים המוצעים באתר ובמערכת מיועדים לשימוש הפרטי והאישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. החברה רשאית למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש במערכת, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם תהא סבורה כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתה או להודיע ללקוח על כך מראש. החברה אף שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

9.3. החברה אינה מגבילה העברת שובר לצד ג' על בסיס לא מסחרי, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האתר והמערכת, גם כלפי מקבל השובר בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת שובר לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

9.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ובמערכת ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.4.1.   אם לדעת החברה הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים;

9.4.2.   אם לדעת החברה ו/או אם יובא לידיעת החברה כי, הלקוח ו/או מי מטעמו מסרו פרטי עובדים שגויים ו/או פעלו בניגוד לכל דין בקשר עם הפרטים אשר מסרו לחברה;

9.4.3.   בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי שימוש אלו ו/או תקנון אתר BUYME ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון;

9.4.4.   אם לדעת החברה הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם;

9.4.5.   אם לדעת החברה הלקוח עשה שימוש בשירותי המערכת לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

9.4.6.   אם הלקוח הפר איזו מהוראות תנאי שימוש אלו ו/או תקנון אתר BUYME;

9.4.7.   אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

9.4.8.   אם יובא לידיעתה של החברה כי, נציג הלקוח אינו מורשה לפעול בשמו ו/או אם ההסכם בין החברה ללקוח יבוא לסיומו.

9.5. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. כל שימוש של הלקוח במערכת, לרבות בשירותים ובתכנים שבמערכת, בניגוד להוראות החברה ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את החברה ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.

10. השימוש במערכת

10.1. חלק מהשימושים במערכת אינו מתאפשר מהטלפון הנייד, אלא ממחשב בלבד.

10.2. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לתכנים שישלחו ויערכו על ידו במסגרת שימושו במערכת, איכותם ואמיתותם והוא מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני בתכנים שישלחו על ידו, וכי אלו אינם מהווים הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות קניין רוחני, פטנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים.

10.3. מילוי פרטים על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו - במסגרת שימושך בחלק מהמערכות, תידרש למלא, בין היתר, את פרטי הלקוח, כולל פרטי זיהוי, פרטי קשר, בחירת שם משתמש וסיסמא וכל פרט נוסף עליו תחליט BUYME מעת לעת. במסגרת שלב שליחת המתנות, תידרש להעלות פרטי הנמענים אשר יקבלו את שוברי המתנה שבחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהמשתמש לספק לה פרטים נוספים הדרושים לה לצורך מתן השירות.

מספר הבהרות חשובות בקשר עם קובץ הנתונים של הלקוח:

10.3.1.                  החברה מספקת תשתית טכנולוגית בלבד למשלוח שוברי המתנה. קובץ הנתונים של הלקוח הינו באחריותו בלבד, לרבות כלל התכנים הנמצאים בו.

10.3.2.                  בהתאם, הלקוח והמשתמש מצהירים ומתחייבים כי הם וכל מי שפועל מטעמם, פועלים בהתאם להוראות כל דין, ובין היתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח-2008 (להלן – "חוק התקשורת") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות הנלוות אליו ("חוק הגנת הפרטיות"), ובתוך כך הלקוח והמשתמש מצהירים כי יש ברשותם מאגר מידע העומד בהוראות חוק הגנת הפרטיות וככל שיהיה שינוי בכך הוא יעדכן את החברה באופן מידי.

10.3.3.                  הלקוח והמשתמש מתחייבים כלפי החברה כי כל נתון שיועבר בקשר להנפקת השוברים, כגון שמות עובדים, פרטי קשר של העובדים, כתובות מייל, מספרי טלפון וכיו"ב, נאסף והועבר אליה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, וכי יש בידיה את כל ההסכמות הנדרשות לפי דין באופן המאפשר לחברה לשלוח לעובד הודעת מייל ו/או הודעת SMS לבחירת שובר המתנה.

10.3.4.                  הלקוח ו/או מי מטעמו מבהירים כי ברור להם כי החברה הסכימה להתקשר עימם אך ורק על בסיס ההתחייבויות והמצגים שבתנאי שימוש אלו.

10.3.5.                  הלקוח ו/או מי מטעמו יישאו באחריות לכל מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו בקשר עם תנאי שימוש אלו ובמיוחד בקשר עם קובץ הנתונים של הלקוח,  לרבות ומבלי לגרוע, בקשר עם כל הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו או אי עמידה במצג או הצהרה שניתנה על ידו במסגרת תנאי שימוש אלו.

10.3.6.                  מובהר כי הלקוח ו/או מי מטעמו יהיה האחראי הבלעדי כלפי החברה ו/או כל צד שלישי בקשר להתחייבויותיו על פי תנאי שימוש אלו ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בקשר למידע אשר יועבר לחברה על ידו של הלקוח ו/או נציגיו ובעיקר לקובץ הנתונים ו/או רשימת העובדים אשר אליהם החברה נתבקשה לשלוח את השוברים והוא מתחייב כי אין בשימוש במידע כאמור לצורך ביצוע שירותי החברה כדי להפר את הדין, לרבות חוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיות והוא יפצה את החברה וישפה אותה  בתוך 30 ימים מהיום בו נדרשה החברה להוצאת כספים בפועל, בגין כל נזק, אובדן, חסרון כיס ו/או הוצאה אשר יגרמו לה, במישרין או בעקיפין, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, בגין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אשר יוגשו או יועלו כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו ואשר עילתם נובעת ממעשה או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו, לרבות בשל סנקציה שתוטל עליה בידי גוף רגולטורי או גורם אכיפה רשמי לרבות בגין התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה המהווה הפרת הוראות הדין ו/או פגיעה בפרטיותו של אדם, לרבות הפרת קביעות הרשות להגנת הפרטיות.

10.4. במסגרת שימושך במערכת -  לצורך טעינת תקציב לשליחת מתנות תידרש למלא את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. לאחר קריאת תנאי שימוש אלו, מדיניות הפרטיות של החברה ואישורם, יהיה עליך לאשר את התשלום (להלן – "שלב התשלום").

10.5. החברה רשאית לבטל את ההזמנה אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח למשתמש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו למערכת). החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

10.6. שווי עסקה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המשתמש.

10.7. חיוב הלקוח יתבצע על ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

10.8. בעת ביצוע רכישה באתר הפרטים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של החברה (להלן: "מערכת עיבוד הנתונים") באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL). רישומי מערכת עיבוד הנתונים, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

10.9. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע המערכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

10.10.              יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.11.              החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

10.11.1.                בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת השובר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.

10.11.2.                נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה במערכת.

10.11.3.                אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

10.11.4.                במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.

10.11.5.                אם יתברר כי חלה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.

10.11.6.                במקרים של כוח עליון המונעים את המשך הפעילות ו/או ניהולה באופן תקין.

10.12.              החברה תעדכן את המשתמש על ביטול העסקה, בהתאם לשיקול דעתה, בדף הרכישה בטרם סגירת העסקה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לדוא"ל של נציג הלקוח.

10.13.              במקרה של ביטול העסקה כמפורט בסעיף זה, תבוטל העסקה ובהתאם יושב ללקוח כספו.  כמו כן, לחברה שמורה הזכות למנוע מהלקוח ו/או נציג הלקוח השתתפות חוזרת בשירות BUYME מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותה ע"פ כל דין, ולא תהא ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

10.14.              במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל נציג הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש נציג הלקוח ליצור קשר טלפוני עם נציגי החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י נציג הלקוח. לא פעל נציג הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את העסקה.

10.15.              הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת הרשמתך למערכת.

10.16.              החברה תהיה רשאית לעדכן את כמות המינימום של השוברים או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה מעת לעת על פי דירול געתה.

10.17.              על פי חוק מע"מ, מכירה ו/או רכישה של תווי קניה, אינה מהווה "עסקה" ולכן, לא תופק חשבונית מס. לאחר התשלום, תופק קבלה אשר תשלח ללקוח.

דרישות תשלום המציינות את הסכום שיש להעביר ל- BUYME בגין רכישת תווי הקנייה, תשלחנה לפי הצורך.

10.18.              בסיום שלב התשלום ואישורו, המערכת תיישם את בקשת הלקוח, כלומר, תייצר עבור הנמענים הפנייה לשובר או ללינק בחירה.

מובהר כי, תוקף לינק הבחירה לעובד, הינו 12 חודשים ממועד קבלתו ב- SMS ו/או בדוא"ל.

11. מערכת פעילות צוותית

11.1. תנאי תקנון זה יחולו גם על מערכת הפעילות הצוותית של החברה, באמצעותה הלקוח ו/או המשתמש ו/או מי מטעמם, יוכלו לשלוח לנמען מהלקוח (להלן – "מארגן הפעילות") לינק לאתר בחירה של מגוון ימי פעילות משותפים, ימי צוות וכיו"ב, במגוון בתי העסק עימם החברה קשורה.

11.2. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, כמה דגשים חשובים בקשר למערכת הפעילות הצוותית:

11.2.1.   המשתמש יגדיר את התקציב המקסימלי של הפעילויות, במסגרת התקציב כאמור, החברה תשלח לינק לאתר בחירה של פעילות מתוך מגוון פעילויות. במידה והתקציב הסופי יהיה נמוך מהתקציב המקסימלי שקבע המשתמש, מערכת הפעילות הצוותית של הלקוח תזוכה בהפרש ויוותר לה אשראי לשימושים הבאים במערכת.

11.2.2.   תיאום הפעילות הצוותית יבוצע באמצעות מערכת הפעילות הצוותית. ככל ומי מבית העסק או הלקוח לא יוכל להופיע או לתת שירותים במועד שתואם בפועל, ההתנהלות תבוצע ישירות בין מארגן הפעילות לבין בית העסק בו היא תתקיים. בהתאם גם כל שינוי בפעילות. הלקוח מתחייב לעדכן את מערכת הפעילות הצוותית בשינוי האמור.

11.2.3.   ביטול ו/או שינוי- ניתן יהיה לבטל ו/או לשנות את רכישת השובר (בכפוף לכך שלא מומש) עד 48 שעות מהמועד שתואם ליום הפעילות הצוותית. נתקבלה כאמור פעולת ביטול על ידי הלקוח ו/או מארגן הפעילות ו/או מי מטעמם, החברה תבטל את חיובו של הלקוח בגין השובר. ביטול ו/או שינוי של יום הפעילות הצוותית שתואם בתוך 48 שעות ממועד הפעילות, יגרום חיוב מלא של הלקוח בגין השובר.

11.2.4.   ביטול על ידי בית העסק – יבוצע בתיאום בין בית העסק לבין מארגן הפעילות. החברה תעשה כמיטב יכולתה להציע למארגן הפעילות חלופות.

11.2.5.   החברה לא תהיה אחראית לתיאומים של הפעילות, להגעת המשתתפים, לביטול וכיו"ב והלקוח ו/או המשתמש ומי מטעמם, פוטרים את החברה מכל טענה ו/או תביעה בעניין.

11.2.6.   החברה אינה צד לעסקה בין בית העסק בו ימומש שובר הפעילות הצוותית (להלן: "בית העסק") לבין המשתמש, ומשכך הינה פטורה מכל טענה ו/או תביעה של המשתמש ו/או מי מטעמו בגין כל מחדל ו/או מעשה של בית העסק לרבות בקשר עם: טיב המוצר או השירות, מועד האספקה, מחיר, תנאי המכירה, אחריות ושירות למוצר, כל נזק שנגרם למשתמש ו/או למי מטעמו וכן כל סכסוך אחר בין בית העסק לבין המשתמש ו/או צד שלישי. בית העסק יישא לבדו במלוא האחריות על פי דין, כלפי BUYME, המשתמש וכל צד שלישי שהוא, בכל עניין הנוגע למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים על ידו על ידו ו/או מי מטעמו, לרבות, התוכן שהועבר על ידו לחברה ו/או כל אירוע שיתרחש בקשר עם המוצרים ו/או השירותים, לרבות אירוע נזיקי ו/או ביטוחי.

12. אספקת המוצרים

12.1. אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד השובר לגבי המוצר/שירות באתר. אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד השובר לגבי המוצר/שירות באתר.

13. עלות השירות

13.1. השימוש בשירות ו/או שימוש במערכת הינו ללא עלות.

13.2. כל לקוח יישא בשווי העסקה בה בחר.

13.3. בכל מקרה ובכל זמן BUYME רשאית לשנות זאת ולגבות עמלת שירות מהלקוח. מובהר, כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באתר.

14. מימוש השובר

14.1. לא ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת. על אף האמור, שובר כסף ניתן לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.

14.2. ניתן להעביר את ביצוע רכישת השובר בבית העסק המסוים שבו בחר הלקוח לביצוע רכישת השובר, לבית עסק אחר בשווי זהה, באישור החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ניתן להעביר שובר שפג תוקפו. לשם ביצוע ההעברה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.

14.3. לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לשלם חוב קודם לבית העסק או לשלם תשר (טיפ), אלא אם צוין אחרת במפורש או אם הדבר אושר על ידי בית העסק, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

14.4. BUYME ובית העסק לא יהיה אחראים לגניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

14.5. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

14.6. לא ניתן יהיה לשלם באמצעות השובר עלויות טיפול ומשלוח.

14.7. השובר אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.

15. אחריות

15.1. החברה מאפשרת לך לרכוש באמצעות המערכת שוברים למוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, החברה אינה היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות השובר שבדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתנאי שימוש אלו, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות השוברים שנרכשו במערכת לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או הקמעונאים.

15.2. BUYME אינה צד לעסקה בין בית העסק בו ימומש השובר (להלן: "בית העסק") לבינך ו/או לבין מחזיק השובר ו/או מקבל השובר, ומשכך הינה פטורה מכל טענה ו/או תביעה שלך ו/או מי מטעמך ו/או של מקבל השובר ו/או של מחזיק השובר בגין כל מחדל ו/או מעשה של בית העסק לרבות בקשר עם: טיב המוצר או השירות, מועד האספקה, מחיר, תנאי המכירה, אחריות ושירות למוצר, כל נזק שנגרם לך ו/או מי מטעמך ו/או של מקבל השובר ו/או של מחזיק השובר וכן כל סכסוך אחר בין בית העסק לבינך ו/או מי מטעמך ו/או של מקבל השובר ו/או של מחזיק השובר. בית העסק יישא לבדו במלוא האחריות על פי דין, כלפי BUYME, כלפייך, כלפיי מי מטעמך, כלפיי מקבל השובר, כלפי  מחזיק השובר וכל צד שלישי שהוא, בכל עניין הנוגע למוצרים ו/או לשירותים הנמכרים על ידו ו/או מי מטעמו, לרבות, התוכן שהועבר על ידו אליך ו/או מי מטעמך ו/או מקבל השובר ו/או מחזיק השובר ו/או כל אירוע שיתרחש בקשר עם המוצרים ו/או השירותים, לרבות אירוע נזיקי ו/או ביטוחי.

15.3. BUYME אינה אחראית לתוכן השוברים, לתנאיהם, למימושם או לכיבודם על ידי הקמעונאי. המערכת מהווה פלטפורמה בה מציעים הקמעונאים השונים לגולשים לרכוש שוברים אצלם.

15.4. BUYME אינה מספקת מוצרים ו/או שירותים כלשהם ואינה אחראית על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת שוברי קנייה של קמעונאים שונים.

15.5. המוצרים ו/או שוברים ו/או שירותים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת באתר BUYME אינם מסופקים על ידי BUYME, חובת אספקתם מוטלת על החברות הקמעונאיות השונות המציעות ועליהן בלבד.

15.6. תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באתר BUYME הינו באחריות החברות המתארות ו/או המוסרות מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על BUYME

15.7. תנאי מימוש השובר הינו באחריות החברות הקמעונאיות המפרסמות באתר BUYME, ול-BUYME לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השובר על ידי החברה הקמעונאית המפרסמת את אפשרות רכישת השובר באתר BUYME.

15.8. הקמעונאים ו/או החברות המופיעים באתר, התחייבו כלפי BUYME והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר, אך BUYME אינה ערבה לאמינות המידע ומידת דיוקו.

15.9. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, והחברה לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו לך ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות החברה ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.

15.10.              החברה ו/או מי מטעמה לא אחראים להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

15.11.              החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ו/או בחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. החברה לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

15.12.              החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר ו/או במערכת. המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

16. כללי

16.1. תוקף שוברים כספיים שיירכשו באתר יהיה בהתאם לדין ובכל מקרה לא פחות מ-24 חודשים, כאשר תוקף השובר יצוין בתנאי השובר הרלוונטי.

16.2. בכפוף להוראות הדין, תוקפם של שוברי מתנה (קופונים) לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ-24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.

16.3.  

16.4. השובר יכובד בבתי העסק המפורטים באתר כמכבדים את השובר.

16.5. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש או גניבה של השובר.

16.6. במקרה בו יאבד שובר, החברה תפעל לשחזר את היתרה הצבורה בשובר שאבד או שנגנב לבקשת מי שנחזה בעיניה כמי שהחזיק כדין בשובר, למעט במקרים שבהם אין ביכולתה, במאמצים סבירים, לזהות את השובר של אותו מבקש לצורך שחזור היתרה כאמור, ובלבד שקיימת יתרה צבורה בשובר במועד שבו פנה המבקש כאמור.

16.7. חובה על הלקוח שהזמין שובר הכרוך בפעילות או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מבצע הפעילות יום לפני התאריך המתוכנן על מנת לוודא מזג אויר ותנאים טכניים.

16.8. עדכונים ושינויים – בתי העסק באתר עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת שובר, יש להתעדכן באתר בעמוד 'עדכונים ושינויים'.

17. דרכי פנייה לחברה (שירות לקוחות)

17.1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה במערכת ו/או באתר ובהפקת השוברים תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במספר: 03-3737117 פקס: 03-6060138 שעות פעילותו של המוקד: ימי חול בין השעות: 09:00 - 21:00 ובימי שישי 08:00-13:00 ואולם שעות אלו עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של BUYME. כמו-כן, תוכל לפנות אלינו באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני  buymeservice@buyme.co.il.

17.2. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אליו.

18. אבטחת מידע וסודיות

18.1. מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת הפרטים האישיים שלך, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיו, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין.

18.2. מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיו של מנהל האתר.

18.3. כל הפרטים שמסר המשתמש למנהל האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר.

18.4. השימושים במידע מנויים במדיניות הפרטיות של מנהל האתר https://buyme.co.il/page/privacy, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיו של מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר; 7) להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; 8) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר; 9) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הלקוח, יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לשמירת פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.

18.5. מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו (ככל שתקבע בבית המשפט) של מנהל האתר.

18.6. מנהל האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

18.7. מנהל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”)- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מנהל האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

19. דיוור ישיר ודברי פרסומת

19.1. הפרטים שתמסור בעת הרשמתך לאתר או פרטים שצד שלישי מסר אודותיך (למשל, מי שרכש עבורך את השובר) ישמשו אותנו למשלוח דיוורים ישירים (פרסומים מותאמים אישית) ודברי פרסומת אחרים, באמצעי מדיה שונים, כגון דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר (SMS).

19.2. להפסקת קבלת עדכונים ודברי פרסומות (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בSMS ובדוא"ל או מחיקת מידע שהוביל לפרסום המותאם אישית בנסיבות מסויימות פנה לכתובת  news@buyme.co.il  

19.3. בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

19.4. בנוסף, הסרה מפרסום מותאם אישית אין משמעה הסרה מפרסום אחר. לכן, יתכן שגם לאחר בקשת הסרה מפרסום מותאם אישית תמשיך לקבל פרסומות שאינן מתאימות לך באופן אישי.

19.5. הינך מצהירה כי כל מידע אישי שתעביר ל-BUYME בקשר עם הנפקת השוברים, כגון שמות עובדים/ לקוחות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו', נאסף והועבר אל BUYME בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981                       (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), תקנותיו והנחיות רשם מאגרי המידע. בנוסף, הינך מצהיר כי יש בידיך את ההסכמות הנדרשות לפי דין באופן המאפשר ל-BUYME לשלוח לעובדיך/ לקוחותיך הודעת דוא"ל ו/או SMS לבחירת שובר מתנה.

20. אחריות כללית בגין פעילות האתר והמערכת

20.1. BUYME לא תהיה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש השובר, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. BUYME תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר AS-IS.

20.2. BUYME ו/או מנהל האתר לא אחראים להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.

20.3. השירות באתר ובמערכת ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

20.4. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותם של האתר והמערכת. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר ובמערכת לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

20.5. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

20.6. החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

20.7. מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה סכום הפיצוי על פי תנאי שימוש אלו בגין כל נזק ישיר שיוכח שנגרם ללקוח עקב כל מעשה או מחדל מצידה של החברה, יהיה מוגבל לסכום אותו שילם  הלקוח לחברה עבור אספקת השירותים נשוא תנאי שימוש אלו. הלקוח פוטר בזה את החברה מראש מכל חבות נוספת בגין כל נזק מכל מין וסוג שיגרם לו בגין מקרה כאמור.

21. קניין רוחני

21.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי החברה הם/יהיו קניינה הבלעדי והמלא של החברה.

21.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, המערכת, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ובמערכת ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו   (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של החברה ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

21.3. הלקוח אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

21.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש שעלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים, וכן הוא מתחייב שלא לבצע שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים המסופקים לו במסגרת האתר.

21.5. אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר ובמערכת אלו משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י החברה.

21.6. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

22. הגבלת אחריות

22.1. בכפוף לדין ותנאי שימוש אלו, מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה סכום הפיצוי על פי תנאי שימוש אלו בגין כל נזק ישיר שיוכח שנגרם ללקוח עקב כל מעשה או מחדל מצידה של החברה, יהיה מוגבל לסכום אותו שילם  הלקוח לחברה עבור אספקת השירותים נשוא תנאי שימוש אלו. הלקוח פוטר בזה את החברה מראש מכל חבות נוספת בגין כל נזק מכל מין וסוג שיגרם לו בגין מקרה כאמור.

22.2. הלקוח מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של הלקוח, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים במערכת ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע ללקוח כי החברה הסכימה להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי היא מסתמכת על כך.

22.3. החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור הלקוח, לכל שימוש שייעשה על ידי הלקוח במערכת ובאתר, לרבות בתכנים ובשירותים שבאתר ובמערכת, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של הלקוח על האתר ו/או התכנים והשירותים שבאתר ובמערכת. אין לבצע שום עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על השירותים והתכנים שבאתר, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

22.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

23. שיפוי

23.1. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר ובמערכת, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

24. שונות

24.1. הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע מהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

24.2. הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

24.3. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותו של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה.

24.4. כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

24.5. תנאי השירות ניתנים לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח תנאי השירות כפי שהם מפורסמים בעמוד המערכת והוא הנוסח הקובע בכל עת.